תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> סוטה

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת סוטה פרק ב

דף ט, ב פרק ב הלכה א גמרא  מלשמוח עמה מפריש עליה חוץ מדעתה.  רבי אחא בשם ר' אילא אינו מפריש עליה עולת העוף אלא חטאת העוף מפני שהיא מכשרתה לאכול בזבחים תני אינו מפריש עליה אלא דבר שהוא מתירה לה בזה.  אמר רבי יוסי אין לך אלא זה.  תני מה זה מעכבה מלאכול בזבחים מעכבה היא מלאכול בזבחים.  ומכיון שהוא מעוכב מלשמוח עמה.  כמו שהוא מעכבת מלאכול בזבחים.  תני אפילו הקפת נזירות על ראשה מעכבת היא מלוכל בזבחים.  מכיון שהיא מנוולת והוא מעוכב מלשמוח עמה כמו שהוא מעכב' מלוכל בזבחים.  תני ר' יודה אומר מביא אדם על ידי אשתו כל קרבן שהיא חייבת אפילו אכלה חלב ואפילו חיללה שבת.  וכן היה ר' יודה אומר פטר' אינו חייב בה שכן הוא כותב לה ואחרן די אתיין לי עלך מן קדמת דנא.  והתני סדר מנחות כך היא מביאין מתוך ביתו בכלי כסף ובכלי זהב וראוייה ליקרב בכלי שרת.  תני ר' שמעון בן יוחי מפני מה אמרו כל החטאות והאשמות שבתורה אין טעונין נסכים שלא יהא קרבנו של חוטא נראה מהודר.  התיבון הרי חטאתו ואשמו של מצורע.  אין תימר שאינו חוטא האמר רבי יצחק (ויקרא יד) זאת תהיה תורת המצורע.  זאת תורת המוציא שם רע.  אמר ליה מכיון שנתייסר וכתיב (דברים כה) ונקלה אחיך לעיניך כמי שאינו חוטה.  רבי יוחנן בשם ר' ישמעאל (ויקרא ב) מנחת מנחת מה מנחת שנאמר להלן שעורין אף כאן שעורין.  אמר רבי לעזר נאמר כאן (ויקרא ב) אביב ונאמר במצרים (שמות ב) אביב.  מה אביב האמור במצרים שעורין אף כאן שעורין.  ר"ע אומר נאמר לציבור הבא ביכורים בפסח והבא ביכורים בעצרת.  אם מצינו שממין שהיחיד מביא חובתו ממנו הציבור מביא ביכורים בעצרת.  מאי זה מין היחיד מביא חובתו מן השעורין.  אף הציבור לא יביא אלא מן השעורין.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך