תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> סוטה

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת סוטה פרק א

דף ו, ב פרק א הלכה ו משנה  חבל מצרי וקושרו למעלה מדדיה וכל הרוצה לראות בא ורואה חוץ מעבידה ושפחותיה מפני שליבה גס בהן ושאר כל הנשים מותרות לראותה שנאמר (יחזקאל כג) ונוסרו כל הנשים ולא תעשינה כזימתכנה:

דף ו, ב פרק א הלכה ו גמרא  מתניתא בשאינן נאין לה.  אבל אם היו נאין לה לא בדא.  מביא חבל מצרי.  ולמה חבל מצרי.  אמר רבי יצחק לפי שעשת כמעשה מצרים.  רבי ירמיה בעי חבל המצרי מעכב כפיפה מצרית מעכבת.  משל מי הן באין.  ייבא כיי דאמר רבי דרבי אמר אמת המים וחומת העיר ומגדלותיה וכל צורכי העיר באין משירי הלישכ' והכא כן:

דף ו, ב פרק א הלכה ז משנה  במידה שאדם מודד בה מודיין לו היא קישטה את עצמה לעביר' והמקום ניוולה היא גילתה את עצמה והמקום גילה עליה הירך התחילה בעבירה תחילה ואח"כ הבטן לפיכך ילקה הירך תחילה ואחר כך הבטן ושאר כל הגוף לא פלט:

דף ו, ב פרק א הלכה ז גמרא  תני בשם רבי מאיר במדה שאדם מודד בה מודדין לו.  מאי טעמא (ישעיהו כז) בסאסאה בסאה סאה אין לי אלא סאה מניין לרבות תרקב וחצי תרקב וקב וחצי קב ורובע ותומן וחצי תומן ואוכלא.  תלמוד לומר (ישעיהו ט) כי כל סאון סואן ברעש.  ריבה כאן סאות הרבה.  אין לי אלא דבר שהוא של מידה.  מניין לפרוטות קטנות שהן מצטרפות לחשבון מרובה תלמוד לומר (קוהלת ז) אח' לאחת למצוא חשבון.  בנוהג שבעולם אדם נכשל בעבירה שחייבין עליו מיתה בידי שמים.  מת שורו אבדו תרנגולתו.  נשברה צליחותו.  נכשל באצבעו והחשבון מתמצה.  דבר אחר אחת מתארעה לאחת והחשבון מתמצה וכמה הוא מיצוי חשבון עד אחת.  תני בשם רבי מאיר כשם שיש דיעות במאכל ובמשתה כך יש דיעות באנשים.  יש לך אדם זבוב נופל לתוך כוסו והוא נוטלו וזורקו ושותהו זה כשאר כל אדם שהוא רואה את אשתו מדברת עם שכיניה ועם קרוביה.  או יש לך אדם שפורח זבוב על גבי כוסו והוא נוטלו ושופכו ואינו טעמו זה הוא חלק רע באנשים שנתן עיניו בה לגרשה.  ויש לך אדם זבוב שוכן על כוסו והיא נוטלו ומניחו כמות שהוא זה פפוס בן יהודה שנעל את הדלת בפני אשתו.  אמרין לית נהיגין הוון אבהתך עבדין כן.  יש לך אדם זבוב מת לתוך כוסו והוא נוטלו ומוצצו ושותיהו.  זה הרשע שהוא רואה את אשתו לבה גס בעבדי' ליבה גס בשפחותיה והוא מצוה עליה לגרשה שנאמר (דברים כד) ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר.  הכתוב קראה אחר שאינו בן זוג של ראשון שהוא הוציא את אשתו משום ערוה והלה נכשל בה.  אם זכה הוא לשמים הרי הוא מגרשה.  ואם לאו סוף שהיא קוברתו שנאמר (דברים כד) או כי ימות האיש האחרון.  ראוי היה זה למיתה שהאשה הזאת הכניס לתוך ביתו.  שמואל אמר

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך