תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> סוטה

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת סוטה פרק א

דף ה, ב פרק א הלכה ד גמרא  מכך וכך דלית ההיא איתתא עללה להכא לבייתה עד זמן דהיא אזלה ורקקה גו אפוי דדרושא.  צפה ר"מ ברוח הקודש ועבד גרמיה חשש בעייניה.  אמר כל איתתא דידעה מילחוש לעיינה תיתי תילחושי.  אמרין לה מגירתא הא ענייתיך תיעלין לביתיך עבדי גרמיך לחשה ליה ואת רקקה גו עייניה.  אתת לגביה אמר לה חכמה את מילחוש לעיינא.  מאימתיה עליה אמרה ליה לא.  אמר לה ורוקקין בגויה שבע זימנין והוא טב ליה.  מן דרקקת אמר לה אזלין אמרין לבעליך חד זמן אמרת ליה והיא רקקה שבעה זימנין.  אמרו לו תלמידיו רבי כך מבזין את התורה.  אילו אמרת לן לא הוינן מייתי ליה ומלקין ליה ספסליה ומרציין ומרצייה ליה לאיתתיה.  אמר לון ולא יהא כבוד מאיר ככבוד קונו.  ומה אם שם הקודש שנכבת בקדושה אמר הכתוב שיימחה על המים בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו.  וכבוד מאיר לא כל שכן:  פיסקא.  ואומר לפניה דברים שאינן כדיי לשומען היא וכל משפחת בית אביה.  כגון מעשה ראובן בבלהה מעשה יהודה בתמר.  (איוב טו) אשר חכמים יגידו אילו ראובן ויהודה.  ולא כחדו מאבותם.  ומה שכר נטלו על כך (איוב טו) להם לבדם ניתנה הארץ ולא עבר זר בתוכם.  כשבא משה לברכן (דברים לג) יחי ראובן ואל ימות.  וזאת ליהודה.  רבי חזקיה בשם ר' אחא רבי חייה דריש שלש מקראות לשבח.  (בראשית לח) ותשב בפתח עינים ואיפשר כן.  אפי' זונה שבזונות אינו עושה כן אלא שתלה איניה לפתח שכל העינים מצפות לו.  אמרה לפניו רבון כל העולמים אל אצא ריקם מן הבית הזה.  דבר אחר בפתח עינים שפיתחה לו את העינים שאמרה לו פנויה אני וטהורה אני.  (שמואל א ב) ועלי זקן מאד וגו' ישכיבון כתיב.  שהיו הנשים מביאות קיניהן לטהר לבתיהן והיו משהין אותן.  הקב"ה מעלה עליהן כאילו הן שוכבין אותן.  אמר רבי תנחומא הרי היא דו מקנתר לון (שמואל א ב) למה תבעטון בזבחי ובמנחתי.  אין תימר עבירה חמורה יש כאן מבריחן מן החמורה ומקנתרן בקלה.  (שמואל א ח) ולא הלכו בניו בדרכיו ויטו אחרי הבצע.  שהיו נוטלין מעשר ודנין.  אמר רבי ברכי' מברכתא היתה עוברת והיו מניחין צרכיהן של ישראל והיו הולכין עוסקין בפרקמטיא:

דף ה, ב פרק א הלכה ה משנה  אם אמרה טמאה אני שוברת כתובתה ויוצאה אם אמרה טהורה אני מעלין אותה לשערי מזרח לשערי ניקנור

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך