תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> סוטה

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת סוטה פרק א

דף ה, א פרק א הלכה ג גמרא  ונטולה אני מן היהודים.  אמר ר' אבין ואפילו תאמר כמשנה האחרונה מ"מ יש רגלים לדבר.  תני (במדבר ה) מבלעדי אישך פרט לשקדמה שכבת זרע אחרת לאישך.  אמר רבי אולא כענין שנאמר (במדבר כח) מלבד עולת הבוקר.  והא תנינן כשם שהמים בודקין אותה כך הן בודקין אותו.  כשם שהיא אסורה לבעל כך היא אסורה לבועל.  וכשם שהיא אסורה לאחיו של בעל.  כך היא אסורה לאחיו של בועל.  כשם שהמים בודקין אותה על כל ביאה וביאה שהיא מקבלת את בעלה לאחר הבועל כך הן בודקין אותו.  ר' אבין בשם רבי הילא כאן ביודע כאן בשאינו יודע.  ר' חייה בר יוסף שלח בתר איתתיה אמר יסקון עמה תלת תלמידין שאם יפנה אחד מהן לצורכו תתייחד עם שנים.  והא תנינן מוסרין לו שני תלמידי חכמים שמא יבא עליה בדרך.  אמר רבי אבין ובעלה הרי שלשה.  אף הוא שכר לה בית והיה מעלה לה מזונות ולא היה מתייחד עמה אלא בפני בניה.  וקרא על עצמו הפסוק הזה (ירמיהו מה) יגעתי באנחתי ומנוחה לא מצאתי.  תני רבי יודה אומר בעלה נאמן עליה מקל וחומר ומה אם הנדה שחייבין עליה כרת הרי הוא נאמן עליה.  זו שאין חייבין עליה כרת אינו דין שיהא נאמן עליה.  אמרו לו לא אם אמרת בנדה שיש לה היתר לאחר איסורה.  תאמר בזו שאין לה היתר לאחר איסורה.  ואומר (משלי ט) מים גנובים ימתקו וגו'.  אמר להן רבי יהודה גזירת הכתוב היא (במדבר ה) והביא האיש את אשתו אל הכהן וגו' אמרו לו ובלבד בעדים:

דף ה, א פרק א הלכה ד משנה  היו מעלין אותה לב"ד הגדול שבירושלים ומאיימין עליה כדרך שמאיימין על עידי נפשות ואומר לה בתי הרבה יין עושה הרבה שחוק עושה הרבה ילדות עושה הרבה שכינים הרעים עושין אל תעשי לשמו הגדול שנכתב בקדושה שימחה על דמים ואומר לפניה דברים שאינה כדי לשומען היא וכל משפחת בית אביה:

דף ה, א פרק א הלכה ד גמרא  כשם שמאיימין עליה שתחזור בה כך מאיימין עליה שלא תחזור בה.  ואומר לה בתי אם טהורה את דבריא לך שאת טהורה עמדי על בורייך שאין המים האילו דומין אלא לסם יבש שהוא נתון על גבי בשר חי ואינו מזיקו.  מצא שם מכה התחיל מחלחל ויורד.  רבי זבדיה חתניה דרבי לוי הוה משתעי הדין עובדא ר' מאיר הוה יליף דריש בכנישתא דחמתא כל לילי שובא והוה תמה חדא איתתא יליפה שמעה קלי'.  חד זמן עני דריש אזלת בעית מיעול לבייתה ואשכחת בוצינא מיטפי אמר לה בעלה הן הויית'.  אמרה ליה מישמעא קליה דדרושא.  אמר לה

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך