תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> סוטה

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת סוטה פרק א

דף א, ב פרק א הלכה א גמרא  לשבועת ממון הרי הוא משקה.  עד א' שהוא זוקקו לשבועת ממון לא כל שכן.  קרוב מהו שישקה.  מי קרוב מבעלה.  עד מפי עד מהו שישקה.  מה בינו לבין הקרוב.  קרוב אף על פי שאינו כשר עכשיו כשר הוא לאחר זמן.  עד מפי עד אינו כשר לא עכשיו ולא לאחר זמן.  מה טעמא דר' יהושע כי מצא בה ערות דבר.  דבר זה הקינוי.  כי מצא אין מציאה אלא בעדים.  ומקנא על פי עד אחד או על פי עצמו ומעלה בו בקינוי.  מה מקיים רבי יהושע ערוה.  ערוה שהיא באה מכח דבר.  השיבו על דברי רבי יוסי בן יודה א"כ אין לדבר סוף.  הכל ממנו לקנאות לה בשנים ולהביא עדים שנסתרה ולפוסלה מכתובה.  אמר ר' יוסי מה טיבה להיסתר.  אלא אתיא די לא על דמתניתין הכל ממנו לקנות לה מפיו ולומר שנסתרה ולפוסלה מכתובתה.  אמר רבי מנא אפי' כהדין תנייא אתייא היא כמאן דמר מקנא לה מאביה ומבנה.  הכל ממנה לקנות לה מאביה ומבנה ולהביא עדים שנסתרה ולפוסלה מכתובתה.  אין תימא מה טיבה להיסתר.  התורה התירה להיסתר.  דמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי כתיב (דברים יג) כי יסיתך אחיך בן אמך וגו'.  בתך בסתר.  אמך בסתר.  מתייחד אדם עם אמו ודר עמה.  עם בתו ודר עמה.  עם אחותו ואינו דר עמה.  עידי קינוי שנמצאו זוממין לוקין.  עידי סתירה שנמצאו זוממין אתה אמרתה לוקין.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך