תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> סוטה

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת סוטה פרק א

דף א, א פרק א הלכה א משנה  המקנא לאשתו רבי אליעזר אומר מקנא על פי שנים ומשקה על פי עד אחד או על פי עצמו רבי יהושע אומר מקנא על פי שנים ומשקה על פי שנים:

דף א, א פרק א הלכה א גמרא  כתיב (במדבר ה) ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו וגו'.  שלא יקנא לה לא מתוך שחוק ולא מתוך שיחה ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך מתון.  אלא מתוך דבר של אימה.  עבר וקינא לה באחד מכלה דברים הללו.  מה איתאמרת למצוה.  לעיכוב.  אין תימר למצוה קינויו קינוי.  אין תימר לעיכוב אין קינויו קינוי.  אתייא כהדא כל מקום שנאמר חוקה תורה מעכב הקינוי.  רבי יהושע אמר בשם רבי ליעזר חובה.  רבי יושוע אמר רשות.  אמר רבי לעזר בן רבי יוסי קומי רבי יסא אתייא דרבי ליעזר כבית שמאי ודרבי יהושע כבית הלל.  דרבי ליעזר כבית שמאי דבית שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה ערוה.  מצא בה דברים כאורין לגרשה אינו יכול שלא מצא בה ערוה.  לקיימה אינו יכול שמצא בה דברים כאורין.  לפום כן הוא אומר חובה.  והא תני משום בית שמאי אין לי אלא היוצאה משום ערוה.  מניין היוצאה וראשה פרוע וצדדיה מפורמין וזרעותיה חלוצות.  ת"ל (דברים כד) כי מצא בה ערות דבר.  אמר רבי מנא קיימתיה בעדים.  וכאן שלא בעדים.  ודרבי יהושע כבית הלל דבית הלל אמרי אפי' הקדיחה תבשילו.  לפום כן הוא אומר רשות.  רצה לקנאות יקנא.  רצה לגרש יגרש.  ומה טעמא דרבי ליעזר כי מצא בה ערות דבר.  ערוה זו סתירה.  דבר זה קינוי.  דבר (דברים כד) דבר.  מה דבר האמור להלן על פי שנים עדים אף דבר האמור כאן על פי שנים עדים.  ומשקה על פי עד אחד או על פי עצמו.  (במדבר ה) ומעלה בו בתנאים שהיתה עמה על פי אחרים.  תני ר"י בי ר' יודה אומר משום ר' ליעזר מקנא על פי עד אחד או על פי עצמו.  ומשקה על פי שנים.  נאמר כאן כי מצא בה ערות דבר.  ואין מציאה בכל מקום אלא בעדים.  מה מקיים ר' ליעזר דבר.  דבר שהוא מרגיל לבא לידי ערוה.  עד א' מהו שישקה.  מה אם פיו שאינו זוקקו

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך