תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> קידושין

פרק א ב ג ד
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת קידושין פרק ד

דף מח, א פרק ד הלכה יא גמרא  בתך בסתר.  מתייחד אדם עם אמו ודר עמה.  עם בתו ודר עמה.  עם אחותו ואינו דר עמה.  וישן עמהן בקירוב בשר.  תני ר' חלפתא בן שאול הבת אצל האב עד בת שלש שנים ויום אחד.  הבן אצל האם עד בן תשע שנים ויום אחד.  הגדילו זה ישן בכסותו וזה ישן בכסותו.  תני שנים שהיו ישינים במטה אחת זה מתכסה בכסות עצמו וקורא וזה מתכסה בכסות עצמו וקורא.  אם היו בנו ובתו קטנים מותר.  תמן אמרין איש ואשתו מותר.  ר' יעקב בר אחא בשם ר' לעזר לאיש ואשתו נצרכה:  פיס'.  ולא ילמד רווק סופרים ולא תלמד אשה סופרים כו'.  תני ר' אלעזר אומר אף מי שיש לו אשה ובנים.  ואינן עמו באותו מקום לא ילמד סופרים.  ר' יודן בי רבי ישמעאל עבד חד מתניין הכן.  פיס'.  ר' יהודה אומר לא ירעה רווק את הבהמה ולא יישנו שני רווקין בטלית אחד וחכמים מתירין.  יאות אמר ר' יודה.  מה טעמא דרבנין.  חס ושלום לא נחשדו ישראל לא על הזכור ולא על הבהמה.  והתנינן לא ילמד רווק סופרים.  משם שאמו באה עמו אחותו באה עמו.  פיס'.  לא ילמד אדם את בנו אומנות בין הנשים וכו'.  תני לא ילמד אדם את בנו חמר.  וגמל.  וספן.  קדר.  קרר.  רועה.  חנווני.  מפני שאומנותן אומנות ליסטין.  פיס'.  אבא אוריין איש צדיין אומר משום אבא שאול כו'.  רוב חמרים רשעים.  רוב גמלין כשירין.  רוב ספנים חסידים.  רוב ממזירין פקחין.  רוב עבדים נאים.  רוב בני אבות בויישנים.  רוב בנים דומין לאחרי האם כשר שברופאים לגיהנם.  הכשר שבטבחין שותף עמלק.  תני רבי שמעון בן יוחי הטוב שבנחשים רצץ את מוחו הכשירה שבנשים בעלת כשפים.  אשרי מי שעושה רצון המקום.  ר"מ אומר מ"מ אדם מתרפנס אשרי מי שרואה את הוריו באומנות מעולה או לו למי שרואה את הוריו באומנות פגומה.  פיס'.  ר"מ אומר לעולם ישתדל אדם ללמד את בנו אומנות נקייה כו'.  מה יעשה אדם ישתדל וילמד את בנו אומנות קטנה ויתפלל ויבקש רחמים ממי שהעושר שלו שאין לך אומנות שאין בה עניים ועשירים.  אלא הכל לפי זכות האדם.  רבי שמעון בר אלעזר משום ר' מאיר ראית מימיך ארי סבל.  ארי קייץ.  שועל חנווני.  זאב מוכר קדירות.  והן מתפרנסין בלא צער.  ולמה נבראו לשמשיני ואני נבראתי לשמש את קוני.  והרי הדברים קל וחומר ומה אם אילו שנבראו לשמשיני כך הן מתפרנסין בלא צער.  אני שנבראתי לשמש את קוני אינו דין שאהא מתפרנס בלא צער.  ומי גרם לי להיות מתפרנס בצער הוי אומר חטאיי על שהירעתי מעשיי קיפחתי פרנסתי:

דף מח, א פרק ד הלכה יב משנה  רבי נהוראי אומר מניח אני כל אומניות שבעולם ואיני מלמד את בניי אלא תורה שאדם אוכל משכרה בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא ושאר כל אומניות אינו כן שאם נכנס אדם לידי חולי או לידי זקנה או לידי מידה של ייסורין ואינו יכול לעסוק במלאכתו הרי הוא מת ומוטל ברעב אבל התורה אינו כן אלא משמרתו מכל רע בנערותו ונותנת לו אחרית ותקוה בזקנותו בנערותו מהו אומר (ישעיהו מ) וקוי י"י יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו בזקנותו מהו אומר (תהילים צב) עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו וכן הוא אומר באברהם אבינו (בראשית כב) ואברהם זקן בא בימים וי"י ברך את אברהם בכל מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה שנאמר (בראשית כו) עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורותי:

דף מח, א פרק ד הלכה יב גמרא  רבי נהוריי אומר מניח אני כל אומניות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה.  שכל אומנות אינו עומדת לו לאדם אלא בימי נערות בזמן שכוחו עליו אבל אם בא לידי חולי או נכנס לידי זקנה או למידה של יסורין ואינו יכול לעשות מלאכה הרי הוא מת ברעב.  אבל התורה אינה כן אלא מכבדתו ומשמרתו מכל רע בנערותו ונותנת לו אחרית ותקוה בזקנותו.  בנערותו מהו אומר וקוי י"י יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו.  בזקנותו מה הוא אומר עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו.  וכן אתה מוצא באבינו

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך