תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> קידושין

פרק א ב ג ד
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת קידושין פרק ד

דף מז, א פרק ד הלכה ח משנה  גט ואם רצו אחד נותן גט ואחד כונס:

דף מז, א פרק ד הלכה ח גמרא  ולית הדא פליגא על ר' יוחנן דרבי יוחנן אמר אדם מבטל שליחותו בדברים פתר לה משום חומרא דעריות.  רבי יוסה בי רבי בון שמע לה מן דבתרה וכן האשה שנתנה רשות לשלוחה לקדשה והלכה היא וקידשה את עצמה.  ולית הדא פליגא על רבי יוחנן דר' יוחנן אמר אדם מבטל שליחותו בדברים.  פתר לה משום חומרא הוא בעריות:

דף מז, א פרק ד הלכה ט משנה  מי שיצא הוא ואשתו למדינת הים ובא הוא ואשתו ובניו ואמר אשה שיצאת עמי למדינת הים הרי היא זו ואילו בניה אינו צריך להביא ראייה לא על האשה ולא עלה בנים מתה ואילו בניה צריך להביא ראייה על הבנים ואינו מביא ראייה על האשה:

דף מז, א פרק ד הלכה ט גמרא  רבי אבהו בשם רבי יוחנן איש ואשתו עשו אותן כשני עדים חזקה אין אשה שותקת על בני חבירתה.  רבי אבון שמע לה מן דבתרה אשה נשאתי במדינת הים הרי זו ואילו בניה.  רבי אבהו בשם רבי יוחנן איש ואשתו עשו אותן כשני עדים חזקה אין האשה שותקת על בני חבירתה:

דף מז, א פרק ד הלכה י משנה  אשה נשאתי במדינת הים הרי היא זו ואילו בניה מביא ראיה על האשה ואינו צריך להביא ראייה על בניה מתה ואילו בניה צריך להביא ראייה על האשה ועל הבנים:

דף מז, א פרק ד הלכה י גמרא  תני איש ואשה שבאו ממדינת הים.  הוא אומר אשתי היא.  והיא אומרת בעלי הוא אין הורגין עליהן משום אשת איש.  הוחזקו הורגין עליהן משום אשת איש.  עד כמה היא חזקה.  ר' יונה ר' בא רבי חייה בשם רבי יוחנן עד שלשים יום.  תמן תנינן תינוק שנמצא בצד העיסה ובצק בידו ר"מ מטהר וחכמים מטמאין שדרך תינוק לטפח בעיסה.  ושורפין על החזקות.  ר' יוסי בשם ר' זעירא איתפלגון ר' יוחנן ורשב"ל.  ר' יוחנן אמר הורגין על החזקות ורשב"ל אמר אין הורגין על החזקות.  רבי יוסי בי רבי בון בשם רבי זעירא כל עמא מודיי שהורגין על החזקות.  מה פליגין בשריפה.  רבי יוחנן אמר הורגין על החזקות ואין שורפין על החזקות רשב"ל אומר כשם שהורגין על החזקות כך שורפין על החזקות ומניין שהורגין על החזקות.  ר' שמואל בריה דרבי יוסי בי ר' בון אמר כתיב (שמות כא) ומכה אביו ואמו מות יומת.  וכי דבר בריא הוא שזה הוא אביו והלא חזקה היא שהוא אביו ואת אמר הורגין אף הכא הורגין.  תני הביא ראייה על הגדולים יביא ראייה על הקטנים.  ליידא מילה.  אמר רבי יונה אני אומר שמא נתגרשה בנתיים:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך