תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> קידושין

פרק א ב ג ד
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת קידושין פרק ד

דף מג, ב פרק ד הלכה א גמרא  ובלבד מעשירי ולמעלה.  שאלו את רבי אליעזר דור אחד עשר שבממזר מהו.  אמר להן הביאו לי דור שלישי ואני מטהרו.  מה טעמא דרבי אליעזר דלא חיי.  ואתייא דר' אליעזר כר' חנינה דאמר רבי חנינה אחת לס' לע' שנה הקב"ה מביא דבר בעולם ומכלה את הממזרים ונוטל עמהן כשירים שלא לפרסם לחטאים.  ואתייא כההיא דאמר רבי לוי בשם רבי שמעון בן לקיש (ויקרא ו) במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת לפני י"י שלא לפרסם את החטאים.  (ישעיהו לא) וגם הוא חכם ויבא רע.  לא מסתברא דלא וגם הוא חכם ויבא טוב.  אלא ללמדך שאפילו רעה שהקב"ה מביא לעולם בחכמה הוא מביאה.  (ישעיהו לא) ואת דבריו לא הסיר וקם על בית מריעים ועל עזרת פועלי און.  רב חונה אמר אין ממזר חיי יותר משלשים יום.  ר' זעירא כד סלק להכא שמע קלין קרי ממזרא וממזרתה אמר לון מהו כן הא אזלה ההיא דרבי הונא דרבי הונא אמר אין ממזר חיה יותר משלשים יום.  א"ל ר' יעקב בר אחא עמך הייתי כד א"ר אבא רב הונא בשם רב אין ממזר חיי יותר משלשים יום אימתי בזמן שאינו מפורסם.  אבל אם היה מפורסם חיי הוא.  ר' יסא בשם ר' יוחנן אף לעתיד לבוא אין הקב"ה נזקק אלא לשבט לוי מה טעמא (מלאכי ג) וישב מצרף ומטהר כסף וטהר את בני לוי וזקק אותם וגו'.  א"ר זעירא כאדם שהוא שותה בכוס נקי.  א"ר הושעיה בגין דלית אנן לויים נפסיד.  א"ר חנינה בריה דרבי אבהו אף לעתיד לבוא הקב"ה עושה עמהן צדקה.  מה טעמא (מלאכי ג) והיו לי"י מגישי מנחה בצדקה.  אמר ר' יוחנן כל משפחה שנשתקע בה פסול אין מדקדקין אחריה.  א"ר שמעון בן לקיש מתניתא אמרה כן משפחת בני צריפה היתה בעבר הירדן וריחקה בן ציון בזרוע.  ועוד אחרת היתה שם וקרבוה בני ציון בזרוע ולא ביקשו חכמים לפרסמן.  אבל חכמים מוסרין אותן לבניהן ותלמידיהון פעמיים בשבוע.  א"ר יוחנן העבודה שאני מכירן ומה נעשה ונשתקעו בהן גדולי הדור.  אמר רבי יהושע בן לוי חמשת אלפים עבדים היו לפשחור בן אימר וכולם נשתקעו בכהונה גדולה הן הן עזי פנים שבכהונה.  אמר רבי אלעזר עיקר טירונייא שלהם (הושע ד) ועמך כמריבי כהן.  אמר ר' אבהו שלש עשרה עיירות נשתקעו בכותים בימי שמד.  אמרין הדא עדן רמשאה במינהון.  אמר רבי חנינה מתניתא דלא כרבי יודה דרבי יודה אמר ארבע קהילות הן.  קהל כהנים קהל לוים.  קהל ישראלים.  קהל גרים.  מתיבין לרבי יהודה והכתיב (דברים כג) לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל י"י.  פסולי גוף אינון.  והכתיב (דברים כג) בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל י"י.  בעשה אינון.  ורבנין אמרין ג' קהילות הן קהל כהנים.  קהל לוים קהל ישראל לא יבא.  לא יבא.  לא יבא:

דף מג, ב פרק ד הלכה ב משנה  ואי זהו שתוקי כל שהוא מכיר את אמו ואינו מכיר את אביו ואסופי כל שנאסף מן השוק ואינו מכיר לא את אביו ולא את אמו אבא שאול היה קורא לשתוקי בדוקי:

דף מג, ב פרק ד הלכה ב גמרא  מהו בדוקי בדוק אחריו.  אחוי דר"י בר זבדי בשם רבי תינוק כל זמן שהוא מושלך בשוק או אביו או אמו

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך