תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> קידושין

פרק א ב ג ד
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת קידושין פרק ד

דף מב, א פרק ד הלכה א גמרא  אילין בנות ברזיליי לשם שמים נתגיירו או שלא לשם שמים נתגיירו.  אין תימר לשם שמים נתגיירו יאכלו בקדשי הקדשים ואין תימר שלא לשם שמים נתגיירו אפילו בקדשי הגבול לא יאכלו.  אפילו תימר לשם שמים נתגיירו.  וגיורת לא כזונה היא אצל כהונה.  פתר לה לא היו בנות אלא בנות בנות.  ואין מבנות בנות כישראל הם וכר"ש דרבי שמעון אמר גיורת שנתגיירו פחותה מבת שלש שנים ויום אחד לא היה בה דעת לטבול או משהטבילה אותה מכיון שהיא חוזרת וטובלת לשום קדושת ישראל כל אחת גיורת היא וגיורת כזונה היא אצל הכהונה.  המתגייר לשם אהבה וכן איש מפני אשה.  וכן אשה מפני איש.  וכן גירי שולחן מלכים.  וכן גירי אריות.  וכן גירי מרדכי ואסתר אין מקבלין אותן.  רב אמר הלכה גרים הם ואין דוחין אותן כדרך שדוחין את הגרים תחילה אבל מקבלין אותן וצריכין קירוב פנים שמא גיירו לשם.  גירי על שם (עזרא ו) וכל הנבדל מטומאת גויי הארץ אליהם.  חרורי על שם וכל הנתינים וגומר.  ממזירי אמר ר' סימון כתיב (נחמיה ז) ואלה העולים מתל מלח תל חרשא.  מתל מלח זו בבל.  תל חרשא אילו שתוקי ואסופי.  כרוב אילו הממזירין רובין אילו שהלכו אחר עיניהן.  אדון שהיו אומרים אין דין ואין אדון.  רבי חזקיה מפיק לישניה אילו שהלכו אחר עיניהן ואמרו אין דין ואין דיין.  ואימר שהימרו לאל במעשיהן הרעים.  רבי אבון בשם רבי פינחס פירסמו עצמן כאימר' בחלוק.  ר' לוי בשם רבי שמעון בן לקיש ראוים היו ליעשות תל מלח אלא ששתקה להן מידת הדין.  תל חרשא תני רבי אימי בשם רבי יהושע בן לוי על שם (יהושוע ט) ויתנם יהושע ביום ההוא חוטבי עצים ושואבי מים לעדה.  ניחא לעדה.  ולמזבח י"י.  אלא תליין יהושע בדופן אמר אני לא מקרבן ולא מרחקן אלא במי שהוא עתיד לבנות את בית הבחירה ואת שדעתו ליקרב יקרב לרחק ירחק.  בא דוד וריחקן שנאמר (שמואל ב כא) והגבעונים לא מבני ישראל המה.  ולמה ריחקן על שם (שמואל ב כא) ויהי רעב בימי דוד שלש שנים שנה אחר שנה.  אמר דוד בעון ד' דברים הגשמים נעצרים בעון עובדי ע"ז וגילוי עריות ושפיכות דמים

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך