תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> קידושין

פרק א ב ג ד
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת קידושין פרק ג

דף מא, א פרק ג הלכה יב גמרא  ולא קיבל עלוי.  מן דקמון קם רבי מנא עם רבי ברכיה אמר ליה למה לא חתמתה.  אמר ליה לא כן אמר רבי יעקב בר אחא תניי תמן הפוסל פוסל בפנויה והמכשיר מכשיר אפילו באשת איש.  אמר ליה בריך רחמנא דלא הוינא שמיע הדין אולפנא אילו הוינא שמיע הדין אולפנא לא הוינן מחתים והוון אמרין תלמידא פליג על רביה.  אמר מר עוקרבן הכי אתאמרת הפוסל פוסל בפנויה והמכשיר מכשיר בפנויה ברם באשת איש לא איתמר כלום.  ברומשא סלק בעי מחתים.  אמר ליה לית הכא אמר רבי חייה בר בא.  אזל לצור אתא לגבי רבי יוחנן א"ל מה מעשה בא לידיך.  אמר ליה גר שמל ולא טבל אמר ליה ולמה לא פגעתה ביה.  אמר ליה רבי יהושע בן לוי ארפי ליה.  יאות עבד דלא פגע ביה.  מחלפא שיטתיה דרבי יהושע בן לוי תמן רבי יעקב בר אחא רבי שמעון בר בא רבי יהושע בן לוי בשם רבי גמליאל בר' הוולד אינו לא כשר ולא פסול אלא מזוהם.  והכא הוא אמר הכין.  ולא כן תני גר שמל ולא טבל.  טבל ולא מל הכל הולך אחר המילה דברי ר' אליעזר.  ר' יהושע אומר אף הטבילה מעכבת.  אלא ר' יהושע בן לוי כהדא דתני בר קפרא.  דתני בר קפרא גר שמל ולא טבל הרי זה כשר.  שאין גר שלא טבל לקירויו.  וקשיא עלת לו טומאה קלה מטומאה חמורה.  אמר רבי יוסי בי ר' בון כיון שזו וזו לשום קדושת ישראל עלת לו.  ואי זה זה זה וולד שפחה ונכרית.  תמן תנינן חוץ ממה שיש לו מן השפחה ומן הנכרית.  שפחה דכתיב (שמות כא) האשה וילדיה תהיה לאדוניה.  נכרית.  רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יוחי כתיב (דברים ז) לא תתחתן בם בתך לא תתן לבנו.  וכתיב כי יסיר את בנך מאחרי.  בנך מישראל קרוי בנך ואין בנך מן הנכריות קרוי בנך אלא בנה.  יעקב איש כפר גבורייא אזל לצור אתון שאלון ליה מהו מיגזור ברה דארמייתא בשבתא.  וסבר למישרי להון מן הדא (במדבר א) ויתיילדו על משפחותם לבית אבותם.  שמע רבי חגיי אמר ייתי וילקי.  אמר ליה מהיכן את מלקיני.  אמר ליה מן הדין (עזרא י) ועתה נכרות ברית להוציא כל הנשים הנכריות והנולד מהן וגו'.  אמר ליה ומן הקבלה את מלקיני.  אמר ליה וכתורה יעשה.  אמר ליה מן הדין אוריתא אמר ליה מן ההיא דאמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יוחי לא תתחתן בם וכו'.  א"ל חבוט חבוטך דהיא טבא בקלטה:

דף מא, א פרק ג הלכה יג משנה  רבי טרפון אומר יכולין ממזרין ליטהר כיצד ממזר שנשא שפחה הוולד עבד שיחררו נמצא הבן בן חורין ר' אליעזר אומר הרי זה עבד וממזר:

דף מא, א פרק ג הלכה יג גמרא  כיני מתניתא ממזר מותר לו לישא שפחה.  רב יהודה בשם שמואל הלכתא כרבי טרפון.  רבי שמלאי הורי באנטוכיא.  רבי סימאי הורי כפר ספורייא הלכה כרבי טרפון.  תני משם ר' מאיר יש איש ואשה שמולידין חמשה אומות כיצד מי שיש לו

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך