תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> קידושין

פרק א ב ג ד
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת קידושין פרק ג

דף מ, ב פרק ג הלכה יב גמרא  זכה עימי.  אמר ליה למחר את קאים בציבורא ואנא עביד לך פסיקא.  אתא יתיב דריש מן דחסיל מידרש אמר לון אחונן זכון עם הדין דהוא ממזר.  מן דאזל ליה קהלא אמר ליה רבי חיי שעה בעית גבך ואובדתא חיין דהוא גברא.  אמר ליה חייך ההין יהבית לך דאמר רבי בא רב הונא בשם רב אין ממזר חיה אלא שלשים יום.  אימתי בזמן שאינו מפורסם אבל אם היה מפורסם חיי הוא.  רבי זעירא כד סליק להכא שמע קלין קריי ממזרה וממזרתא.  אמר לון מהו כן הא אזלה ההיא דרב חונא דרב הונא אמר אין ממזרח חיי יותר משלשים יום אימתי בזמן שאינו מפורסם.  אבל אם היה מפורסם חיה הוא.  תני עכו"ם ועבד הבא על בת ישראל הוולד ממזר.  רבי שמעון בן יהודה אומר בשם רבי שמעון אין הוולד ממזר שאין ממזר אלא מאשה שהיא אסורה עליו איסור ערוה וחייבין עליה כרת.  ושניהם מקרא אחד דרשו (דברים כג) לא יקח איש את אשת אביו וגו'.  רבי מאיר דרש מה אשת אביו מיוחדת שאין לו עליה קידושין.  <אבל יש לה קידושין על אחרים> והוולד ממזר אף כל שאין לה עליו קידושין הוולד ממזר.  רבי שמעון בן יהודה דרש מה אשת אביו מיוחדת שאין לה עליו קידושין.  אבל אם יש לה קידושין על אחרים הוולד ממזר.  יצא עכו"ם ועבד שאין לה עליו ולא על אחרים קידושין.  התיב רבי שמואל בר אבא על ההיא תנייא קדמייא הרי יבמה שזינת הרי אין לה עליו ולא על אחרים קידושין והוולד כשר.  רבי ינאי בשם רבי עכו"ם ועבד שבאו על בת ישראל הוולד ממזר.  רבי יוחנן ורשב"ל תריהון אמרין הוולד ממזר.  רבי יעקב בר אחא ר' שמעון בר אבא ר' יהושע בן לוי בשם ר' ינאי בר' הוולד אינו כשר ולא פסול אלא מזוהם.  רבי יונתן סלק עם רבי יודה נשייא לחמתא דגדר הורי תמן הוולד כשר.  אמר ר' זעירא ההן וולד כל מה דהוא אזיל הוא מתעלה.  רבי עבד בריה מזוהם.  בר בריה עבדה כשר.  הורי רבי בא בר זבדא במקום כל רבנין הוולד כשר.  רב ביבי אמר קומי רבי זעירא בשם רבי חנינה הוולד כשר.  אמר רבי זעירא אין מן הדא אין למידין מעשה מהברה.  אמר רבי חזקיה אנא ידע ראשה וסופה.  ר' חמא בר חנינה הוה אזיל מיסוק לחמתה דגדר אתא לגבי אבוי א"ל הב דעתך דאית תמן מן אינון פסולייא דלא תפגע בהון.  אע"ג דר' שמעון בן יהודה אמר משום רבי שמעון בן יוחי גוי ועבד שבאו על בת ישראל הולד כשר מודה שאם היתה נקיבה שהיא פסולה מן הכהונה.  אע"ג דרבי יהושע אמר הבא על אחותו הוולד כשר מודה שאם היתה נקיבה שהיא פסולה מן הכהונה.  חד בר נש אתא לגביה דרב אמר ליה בגין דלידתיה אימיה מן ארמאי אמר ליה כשר.  אמר ליה רב חמא בר גוריא הן דעימך מגליך עד דאתי שמואל ויפסלינך.  אע"ג דרב אמר גוי ועבד שבאו על בת ישראל הוולד כשר מודה שאם היתה נקיבה שפסולה מן הכהונה.  אמר ר' יעקב בר אחא תניי תמן הפוסל פוסל בפנויה והמכשיר מכשיר אפילו באשת איש.  רבי תנחום בר פפא שלח שאל לרבי יוסי תרין עובדין מן אלכסנדריאה.  אחד בפנויה ואחד באשת איש.  באשת איש שלח כתב ליה לא יבוא ממזר בקהל י"י.  בפנויה שלח כתב ליה מבדין אתם שאין אתם מוזהרין על בנות ישראל הקדושות.  אמר לרבי מנא סב וחתים וחתם אמר לרבי ברכיה סב וחתים

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך