תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> קידושין

פרק א ב ג ד
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת קידושין פרק ג

דף לט, א פרק ג הלכה ח גמרא  לוקה ותופשין קידושין מר עוקבא בשם שמואל אמר תלת המקדש בלא שידוכין לוקה והבא על ארוסתו בבית חמיו לוקה.  והמבזה שליח בית דין לוקה:

דף לט, א פרק ג הלכה ט משנה  מי שיש לו שתי כיתי בנות משתי נשים ואמר קידשתי את בתי הגדולה ואיני יודע אם גדולה שבגדולות אם גדולה שבקטנות אם קטנה שבגדולות שהיא גדולה מן הגדולה שבקטנות כולן אסורות דברי רבי מאיר חוץ מן הקטנה שבקטנות רבי יוסי אומר כולן מותרות חוץ מן הגדולה שבגדולות קידשתי את בתי הקטנה ואיני יודע אם קטנה שבקטנות אם קטנה שבגדולות אם גדולה שבקטנות שהיא קטנה מן הקטנה שבגדולות כולן אסורות דברי רבי מאיר חוץ מן הגדולה שבגדולות רבי יוסי אומר כולן מותרות חוץ מן הקטנה שבקטנות:

דף לט, א פרק ג הלכה ט גמרא  רב חמא אמר תריי מן תריי.  אמר רבי יעקב בר אחא כגון אנא דאית לי תריי מן תריי.  מתניתא בשיש לו שתי כיתי בנות משתי נשים.  אבל אין לו אלא כת אחת אם אמר גדולה לא קידש אלא גדולה.  ואם אמר קטנה לא קידש אלא קטנה.  תמן תנינן עד לפני הפסח רבי מאיר אומר עד שיגיע.  רבי יוסי אומר עד שיצא.  רבי ירמיה בעא קומי רבי זעירה מחלפה שיטתיה דרבי מאיר מחלפה שיטתיה דרבי יוסי.  מחלפה שיטתיה דרבי יוסי תמן הוא אמר עד שיצא כל רשויות הגדולות.  עד שיצא כל רשויות הקטנות.  והכא אמר הכין.  אמר ליה משמת בן עזאי ובן זומא בטלו השקדנים.  ולא עמד שקד עד שעמד ירמיה.  אמר רבי בא בריה דרבי חייה בר ווא.  והוא מקנתר להון לא כבר קשיתה הרי עולם.  לא כבר קשיתה רבי אלעזר קומי ר' יוחנן מחלפה שיטתיה דר' מאיר ואמר לון רבי מאיר אומר עד שיצא רבי יוסי אומר עד שיגיע.  אמר ליה אנן בעיי עד לפני ואת אמר אכן.  אמר ר' זעירא לשון ניוותי הוא עד לפני פיסחא.  א"ר אבין הכל מודין בפסח שהוא מותר.  מה פליגין בפרס הפסח ההן אמר עד שיצא וההן אמר עד שיגיע:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך