תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> גיטין

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת גיטין פרק ט

דף מט, ב פרק ט הלכה א משנה  המגרש את אשתו ואמר לה הרי את מותרת לכל אדם אלא לאיש פלוני רבי אליעזר מתיר וחכמים אוסרין כיצד יעשה יטלינו ממנו ויחזור ויתננו לה ויאמר לה הרי את מותרת לכל אדם אם כתבו בתוכו אף על פי שחזר ומחקו פסול:

דף מט, ב פרק ט הלכה א גמרא  אמר רבי אילי טעמא דרבי אליעזר (דברים כד) ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר.  אפילו לא התירה אלא לאדם אחד.  שמועתא רובא ממתניתא.  מתניתא אמרה בשהותרה לכל ואסרה לאדם אחד.  שמועתא אמרה כשאסרה לכל והתירה לאדם אחד.  מה טעמא דרבי אליעזר מיתה מתרת וגט מתיר.  מה מיתה מתרת ומחצה אף הגט מתיר ומחצה.  מה טעמא דרבנין ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר.  הקיש יציאה להווייתה.  מה הווייתה אין לה הויה אצל אחר.  אף יציאתה אין לה יציאה אצל אחר.  לאחר מיתתו של רבי אליעזר נכנסו ארבעה זקנים להשיב על דבריו של רבי אליעזר.  רבי אלעזר בן עזריה.  ורבי יוסי הגלילי.  ורבי טרפון.  ורבי עקיבה.  אמר להן רבי יהושע אין אתם משיבין את הארי לאחר מיתה.  השיב ר' טרפון הרי שאמר לה הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני והלכה ונישאת לאחיו מת בלא בנים היאך זו מתייבמת לא נמצא מתנה על הכתוב בתורה וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל.  מעתה לא ישא את בת אחיו שלא יתנה על הכתוב בתורה.  אמר רבי יוסי בי רבי בון סברא טעמא תמן התורה אסרת עליו ברם הכא הוא אסרה עליו.  התיב רבי חנניה בשם רבי פינחס ניתני שש עשרה נשים כרבי אליעזר.  אמר רבי מנא כבר איתמר טעמא תמן התורה אסרה עליו.  ברם הכא הוא אסרה עליו.  ר' ירמיה בעי הרי שאמר לה הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני והלכה וניסית לאחר ומת <בלא בנים> היאך זה מתיר מה שאסר הראשון.  מילתיה אמרה שמיתתו גירושין ומתירין בזה מה שאסר הראשון.  אמר רבי ירמיה לא אמר אלא שמיתתו גירושיו.  הא נישואין לא.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך