תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> גיטין

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת גיטין פרק ח

דף מט, א פרק ח הלכה י גמרא  וכרבי חנניה בן גמליאל דרחב"ג אומר התורף כשר שאפילו קושר ואחר כך חותם.  הדא דתימא בשקושר כולהם ואחר כך חתמו שלשה הראשונים אבל אם קושר שלשה הראשונה וחותם אפילו מקשר ומחתם כמה כשר.  הי"ל גט המקושר בקשר ואחר כך מחתם.  היה מקשר ראשון ראשון ומחתמן.  פשיטא ראשון ושני לא נמצא חתומין בגט המקושר.  מה אנן קיימין אם בשקשרו וחתמו מבפנים כל עמא מודיי שהוא יכול לעשות פשוט.  אם בשקשרו וחתמו מבחוץ כל עמא מודיי שאינו יכול לעשותו פשוט.  אלא כן אנן קיימין בשקשרו וחתמו מבפנים ואחר כך חתמו מבחוץ בדא רבי חנינא בן גמליאל אומר יכול הוא לעשותו פשוט.  ורבנין אמרין שאינו יכול לעשותו פשוט.  ורבנין אמרין שאינו יכול לעשותו פשוט.  הישב רבי על דברי רבי חנניה בן גמליאל גופה של גט מוכיח עליו אם פשוט הוא ואם אינו פשוט.  אי זהו גופו של גט.  אמר רבי בא כיי דמר רב הונא לעולם אין העדים חותמין בו מלמטה עד שיקראו בו מלמעלן אני פלוני בן פלוני מקובל עלי כל מה שכתוב בו למעלן.  והא תני טופס שטרות כן הוא.  אמר רבי מנא טופס שטרות מקושרין כך הוא.  א"ר אבין אפילו תימר הוא פשוט הוא מקושר.  מקושר הוא מעכב פשוט אינו מעכב.  רבי אחא אמר במוסיף על הלכה.  פשוט בשנים ומנהג בשלשה עושין אותו בשלשה.  מקושר מאחוריו מנהג מתוכו ומאחוריו עושין אותו מתוכו ומאחוריו.  תניתה הכא ותנינתה תמן <כשר>.  הוי צריכה מיתנייא תמן.  אילו תנינתה הכא ולא תנינתה תמן הוינן אמרין הכא על שהוא חומר בעריות פסול תמן על ידי שאינו חומר בעריות כשר.  הוי צריכה מיתנייא תמן.  או אילו מיתנייא תמן

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך