תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> גיטין

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת גיטין פרק ח

דף מח, א פרק ח הלכה ח גמרא  משום ייחוס כהונה.  ואין בית דין מזוהמין אותה.  אתא עובדא קומי רבי חייה רובה ועבד כבית הלל.  אמר ליה רב מה ראית להכניס עצמך למיספק הזה מרובה.  אמר ליה ר' ישמעאל בי רבי יוסי הוה עמי וקרא עליהון (קוהלת ד) טובים השנים מן האחד.  המסלדת בבנה בית שמאי פוסלין.  ובית הלל מכשירין.  שתי נשים שהיו מסלדות זו את זו בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין:

דף מח, א פרק ח הלכה ט משנה  המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי בית שמאי אומרים אינה צריכה ממנו גט שני ובית הלל אומרים צריכה הימינו גט שני אימתי בזמן שנתגרשה מן הנישואין ומודין בנתגרשה מן האירוסין שאינה צריכה ממנו גט שני מפני שאין לבו גס בה כנסה כגט קרח תצא מזה ומזה וכל הדרכים האילו בה:

דף מח, א פרק ח הלכה ט גמרא  אמר רבי מנא בית שמאי כדעתהון.  בית שמאי דאינון אמרין פוטר אדם את אשתו בגט ישן אינון דאמרין אינה צריכה הימנו גט שני.  וב"ה דאינון אמרין אינו פוטר בגט ישן אינון דאמרין צריכה הימנו גט שני.  אמר רבי יוסי בר בון בית שמאי כדעתהון ובית הלל כדעתהון.  בית שמאי דאינון אמרין לא יגרש אדם את אשתו אלא א"כ מצא בה ערוה אינון דאמרין מזוהמת היא מלפניו ואינו חשוד עליה לפיכך אינה צריכה ממנו גט שני.  בית הלל דאינון אמרין אפילו הקדיחה תבשילו אינון דאמרין אינה מזוהמת מלפניו והוא חשוד עליה לפיכך צריכה ממנו גט שני.  המגרש את אשתו לא תדור עמו לא באותה חצר ולא באותו מקום.  אם היתה חצר של אשה איש מפנה.  ושל איש אשה מפנה.  של שניהן מי מפנה מפני מי.  אשה מפני איש ואם יכולין הן זה פותח לכאן וזה פותח לכאן.  במה דברים אמורים בזמן שנישאו.  הא לא נישאו לא.  ובכוהנת אפילו לא נישאו.  והארוסה שביהודה כנשואה היא.  החולץ ליבמתו אף על פי שעשה מאמר הרי זה לא יפנה שאין מאמר קונה קניין גמור:

דף מח, א פרק ח הלכה י משנה  גט קרח הכל משלימים עליו כדברי בן ננס ר' עקיבה אומר אין משלימין עליו אלא קרובים הראוין להעיד במקום אחר אי זהו גט קרח כל שקשריו מרובין מעידיו:

דף מח, א פרק ח הלכה י גמרא  ומניין לגט המקושר.  אמר ר' אימי כתיב (ירמיהו לב) ואקח את ספר וגו'.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך