תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> גיטין

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת גיטין פרק ח

דף מו, ב פרק ח הלכה ג גמרא  מתניתא בגג שיש לו מעקה והוא שירד לאויר מעקה ושאין לו מעקה והוא שירד לאויר שלשה שהן סמוכין לגג שכל שלשה שהן סמוכין לגג כגג הן.  רבי יעקב בר אחא רבי בא בר המנונא בשם רב אדא בר אחווה לענין שבת שכל שלשה שהן סמוכין למחיצה כמחיצה הן.  אמר רבי יסא דלא דמיא גיטין מלמעלן ושבת מלמטן.  גיטין אפילו לא נח.  שבת עד שינוח.  רבי אמי בשם רבי יוחנן והוא שירד לאויר מחיצות.  ר' אימי בעא קומי ר"י מתניתא דרבי.  דרבי עבד אויר מחיצה כממשו.  אמר ליה דברי הכל היא הכא דגיטין ויתיביניה רבי אומר מקורה.  ואת אומרת אינה מקורה.  מה בין גיטין ומה בין שבת.  אמר רבי אבא בשבת כתיב (שמות כ) לא תעשה מלאכה.  נעשית היא מאיליה.  ברם הכא (דברים כד) ונתן בידה ברשותה:

דף מו, ב פרק ח הלכה ד משנה  בית שמאי אומרים פוטר אדם את אשתו בגט ישן ובית הלל אוסרין ואי זהו גט ישן כל שנתייחד עמה מאחר שכתבו לה:

דף מו, ב פרק ח הלכה ד גמרא  רב יהודה בשם שמואל וכולן אם נישאו לא תצא שלא להוציא ליזה על בניה.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך