תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> גיטין

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת גיטין פרק ח

דף מו, א פרק ח הלכה ג גמרא  שאינו שלו.  קיימונה במקדיש ראשון ראשון.  א"ר אבון מהו בעוניי שאין עשירות בפני מי שאמר והיה העולם.  דבר אחר הנה בעוניי שהיה מתענה ומקדיש סעודתו לשמים.  התיב רב יעקב בר אידי קומי ריש לקיש והתנינן ראה את המציאה ונפל לו עליה ובא אחר והחזיק בה זה שהחזיק בה זכה בה.  תיפתר שלא אמר יזכו לי ארבע אמות.  והתנינן נפל לו עליה פרס טליתו עליה מעבירין אותו הימינה.  עוד היא בשלא אמר יזכו לי ארבע אמות.  והא תני רבי חייה שניים שהיו מתכתשין על העומר ובא אחר וחטפו זה שחטפו זכה בו.  עוד הם בשלא אמרו יזכו לנו ארבע אמות.  רבי יסא בשם רבי יוחנן זו גיטין מה שאין כן במתנה.  רובה דרבי יוחנן ורובה דריש לקיש.  רובה דרבי יוחנן מה אם מציאה שאינו זוכה בה מדעת אחר הרי הוא זכה בתוך ארבע אמות.  מתנה שהוא זוכה בה מדעת אחר לא כל שכן.  רובה דר"ל מה אם מתנה שאינו זוכה בה בתוך ארבע אמות הרי הוא זוכה מדעת אחר מציאה שהוא זוכה בה בתוך ארבע אמות לא כל שכן.  התיב ר' זעירא קומי רבי יסא והא תנינן וכן לעניין קידושין.  אמר ליה הוא גיטין הוא קידושין.  והא תנינן וכן לעניין החוב.  אמר ליה שכן אם אמר לו זורקיהו לים ויהא מחול לך מחול לו.  מעתה אפי' קרוב ללוה זכה הלוה ותנינן קרוב ללוה הלוה חייב.  שכן אם אמר לו זורקיהו עד שייכנס לרשותו ועדיין לא נכנס לרשותו.  אמר רבי אבין כל אילין מתיבתא דהוה רבי זעירא משיב קומי רבי יסא וריש לקיש משיב קומי רבי יוחנן והוא מקבל מינייהו פתר לה כאילין פתרייתא.  רבי אבין בשם חזקיה בשכר הלבלר שנו.  אמר רבי אלעזר

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך