תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> גיטין

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת גיטין פרק ז

דף מ, א פרק ז הלכה א גמרא  נכתוב גט לאשתך והוא אומר הין.  לאמך והוא אומר לאו.  לאשתך והוא אומר הין.  לבתך והוא אומר לאו.  לאשתך והוא אומר הין.  לאחותיך והוא אומר לאו.  אף בעדיות כן.  אתא ר' אבהו בשם ר' יוחנן אף בעדיות כן.  אדם מעיד עדותו מיושב אף בנדרים כן.  תני רב ששת כשם שבודקין אותו בגיטין שלשה פעמים כך בודקין אותו בירושות ובמקח וממכר ובמתנות:

דף מ, א פרק ז הלכה ב משנה  אמרו לו נכתוב גט לאשתך אמר להן כתובו אמרו לסופר וכתב לעדים וחתמו אע"פ שכתבוהו וחתמוהו ונתנוהו לו ונתנו לה הרי הגט בטל עד שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו:

דף מ, א פרק ז הלכה ב גמרא  אמר לשנים אמרו לפלוני שיכתוב ולפלוני ופלוני שיחתמו.  ר' זעירה בשם ר' ירמיה מעשה היה בימי רבי ואמר לא יעשה כן בישראל.  שמואל אמר יעשה ויעשה.  רב ירמיה שאל לשמואל אמר לשנים אמרו לפלוני שיכתוב ואתם חתומו.  אמר ליה הרי זה גט אלא שהדבר צריך תלמוד.  מחלפה שיטתיה דשמואל תמן הוא אמר יעשה ויעשה.  והכא הוא אמר אכן.  שנייא היא ששנו את עדותן.  ניחא לעדים וחתמו לסופר וכתב.  לית הדא פליגא על דרבי יוחנן.  דרבי יוחנן אמר כתב תרפו בטופס כשר.  פתר לה כרבי יהודה דרבי יהודה פסול בטופסין:

דף מ, א פרק ז הלכה ג משנה  זה גיטך אם מתי זה גיטיך מחולי זה זה גיטיך לאחר מיתתי לא אמר כלום מהיום אם מתי מעכשיו אם מתי הרי זה גט מהיום לאחר מיתתי אינו גט ואם מת חולצת ולא מתייבמת:

דף מ, א פרק ז הלכה ג גמרא  זה גיטיך אם מת זה גיטיך מחולי זה זה גיטיך לאחר מיתתי לא אמר כלום.  ורבותינו אמרו הרי זה גט.  מני רבותינו.  רבי יהודה הנשיא ובית דינו.  בשלשה מקומות נקרא רבי יהודה הנשיא רבותינו.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך