תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> גיטין

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת גיטין פרק ז

דף לט, ב פרק ז הלכה א גמרא  חלוקין על השונה הזה אמרין.  והא מתני' פליגא נתחרש הוא או נשתטה אינו מוציא עולמית ויכתוב ויקיימו אחרים כתב ידו.  קיימניה בשאינו יודע לכתוב.  התיב רבי בא בר ממל והא מתניתא פליגא הרי שכתב בכתב ידו אמר לסופר וכתב לעדים וחתמו אע"פ שכתבוהו וחתמוהו ונתנוהו לו וחזר ונתנו לה אינו גט.  א"ר יוסי אמור דבתרא ולית הדא פליגא אינו גט עד שישמעו קולו.  אמר לסופר כתוב ולעדים חתומו סוף דבר עד שישמעו את קולו ולא אפילו הרכין בראשו ואת אמר ליה כן.  אוף הכא לית כן.  אמר ר' מנא אית כן.  היא שמיעת הקול היא הרכנת הראש.  ר' זעירא בעא מיניה דר' מנא.  כמה דתימר עד שירכין בראשו שלש פעמים.  ודכוותה עד שישמעו את קולו שלשה פעמים.  אמר ליה לשמיעת הקול פעם אחת.  להרכנת הראש שלשה פעמים.  אמר רבי יודן תמן באומר כך וכך עשיתי.  ברם הכא באומר כך וכך עשו.  ר' בנימין בר לוי בעי מה אנן קיימין אם יש בו דעת לבא יש בו דעת לשעבר.  אין בו דעת לבא.  אין בו דעת לשעבר.  אמר רבי אבא מרי בחרש אנן קיימין.  ואין שליחות לחרש.  רבי יוסי בי ר' בון אמר בביא אנן קיימין.  למה אינו גט אני אומר מתעסק בשטרותיו.  ותני כן במה דברים אמורים בזמן שנשתתק מתוך בוריו.  אבל אם נשתתק מתוך חולייו דיוו פעם אחת.  ובלבד במסרגין לו.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך