תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> גיטין

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת גיטין פרק ו

דף לח, א פרק ו הלכה ו גמרא  הדא דתימר בשדה אבל בעיר אפילו לא ראו בוביי' של אדם.  והתנינן מי שהיה מושלך בבור.  ואמר רבי יונתן והן שראו בוביה של אדם.  אמר ר' אבין המזיקין היו מצויין בבורות כדרך שהן מצויין בשדות.  ספק מעצמו נפל ספק הרוח דחתו.  נישמעינה מן הדא רבן שמעון בן גמליאל אומר אם על אתר נפל הרי זה גט.  ואם לאחר זמן נפל אינו גט.  וההן על אתר ולא ספק הוא.  הדא אמרה ספק מעצמו נפל ספק הרוח דחתו הרי זה גט.  שחטה לזרוק דמה לע"ז ולהקטיר חלבה לע"ז.  רבי יוחנן אמר המחשבה פוסלת ריש לקיש אומר אין המחשבה פוסלת.  התיב ר' יעקב בר אידי קומי ריש לקיש.  והתנינן ר' יוסי אומר קל וחומר הדברים מה אם במקום שהמחשבה פוסלת במוקדשין כו'.  ופיגול ונותר המחשבה פוסלת.  אמר ליה פיגול ונותר אין המשחבה פוסלת אבל אם שחטה לזרוק את דמה לע"ז ולקטור חלבה לע"ז אין המחשבה פוסלת.  שחטה וזרק דמה <לע"ז> והקטיר חלבה לע"ז זה היה מעשה בקיסרין ולא אמרו לא לאיסור ולא להיתר.  ר' חנינא בשם רב חסדא זאת אומרת לא חשו.  אין תימר חשו היה להם להורות איסור.  רבי יוסי בשם רב חסדא זאת אומרת שחשו אין תימר לא חשו לא היה להן להורות:

דף לח, א פרק ו הלכה ז משנה  אמר לשנים תנו גט לאשתי או לשלשה כתבו גט ותנו לאשתי הרי אילו יכתבו ויתנו אמר לשלשה תנו גט לאשתי יאמרו לאחרים כתבו מפני שעשאן בית דין דברי ר' מאיר וזו הלכה שלח חנניה איש אונו מבית האסורין מקובל אני באומר לשלשה תנו גט לאשתי שיאמרו לאחרים כתובו מפני שעשאן בית דין אמר רבי יוסי נומינו לשליח אף אנו מקובלין שאפילו אמר לב"ד הגדול שבירושלים תנו גט לאשתי צריך שילמדו ויכתבו ויתנו לה אמר לעשרה תנו גט לאשתי אחד כותב וב' חותמין כולכם כתובו אחד כותב וכולן חותמין לפיכך אם מת אחד מהן הרי הגט בטל:

דף לח, א פרק ו הלכה ז גמרא  מתניתא דרבי מאיר

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך