תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> גיטין

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת גיטין פרק ה

דף לג, ב פרק ה הלכה י גמרא  ואוכלין או במקום שזורעין ולא אוכלין.  מה נפיק מביניהון.  ראו אותו לוקח מן הסירקי אין תימר במקום שזורעין ואוכלין ראו אותו לוקח מן הסירקי אסור.  ואין תימר במקום שזורעין ולא אוכלין ראו אותו לוקח מן הסירקי מותר.  ר' יסוי בי ר' חנינה בעי על כל פירקא איתמר או על הדא הילכתא איתמר.  רבנין דקיסרין בשם רבי יהודה בן טיטם מן מה דלא תנינן בגיטין אלא הדא.  הילכתא הדא אמרה על הדא הילכתא אתמר.  תמן תנינן נחתום שהוא עושה בטומאה לא לשין ואין עורכין עמו.  ותני עלה לא בוררין ולא טוחנין עמו.  והכא הוא אומר אכן.  אמר רבי אילא כאן לחולין כאן לתרומה.  והתנינן נחתום.  אית למימר נחתום בתרומה.  חברייא אמרי כאן בלותת כאן בשאינו לותת.  מתניתא מסייעא לחבריא אבל משתטיל את המים לא תגע אצלה.  רבי חייה ורבי אימי חד אמר חרוש בה טבאות ואנא נסיב לה מינך בתר שמיטתא וחרנה אמר יישר.  מאן דאמר חרוש בה טבאות ואנא נסיב לה מינך בתר שמיטתא.  מה שואלין בשלומן אישר.  ומאן דאמר לגוי יישר.  מה שואלין בשלומן של ישראל שלום עליכם.  דלמא רבי חיננא בר פפא ור' שמואל בר נחמן עברין על חד מחורשי שביעית.  אמר ליה רבי שמואל בר נחמן אישר.  אמר ליה ר' חיננא בר פפא לא כן אלפן רבי (תהילים קכט) ולא אמרו העוברים ברכת י"י עליכם שאסור לומר לחורשי שביעית אישר א"ל לקרות אתה יודע לדרוש אין אתה יודע ולא אמרו העוברים אילו עובדי כוכבים ומזלות שהן כלים ועוברים מן העולם לא אמרו לישראל ברכת י"י עליכם.  מה ישראל אומרים להן ברכנו אתכם בשם י"י לא דייכם שכל ברכות שבאות לעולם בזכותינו הן באות.  ואין אתם אומרים לנו בואו וטלו מן הברכות הללו.  ולא עוד אלא שאתם מגלגלין עלינו פיסים וזימיונות וגולגליות וארנוניות:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך