תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> גיטין

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת גיטין פרק ה

דף כח, ב פרק ה הלכה ג גמרא  אמר ליה רבי לעזר רבי אילו יבואו לפני רבותינו נוגעין בו ואנו עושין בו מעשה.  אמר ר' יסא אנא יהיב ואי קמון יתמין ועררין אנא יהיב לון.  אפילו כן חמון ולא עררון.  גזר דין נפק ציפור בת אבשלום.  רבי סימון ורבי יעקב בר אידי בשם ר' שמעון בר בא אנא ורבותינו גבינו לה מן המטלטלין כמנהג מקומה.  רב הוה כתיב לרבי עברון על דעתיה דר' חייה רבה והוה ר' חייה כתיב ביני שיטייא עמדו היתומין ומכרו גובין מן הפרנסה ואין גובין מן המזונות.  עמדו ושיעבדו.  השיחעבוד הזה איני יודע מהו.  תנא לוי אחד שיעבוד האב ואחד שיעבוד הבן גובין מן הפרנסה ואין גובין מן המזונות.  אמר רבי אבא לית כאן בשיעבוד האב אלא בשיעבוד הבן.  אם בשיעבוד האב.  אם בחיי האב אינו גובה לא כל שכן לאחר מיתת האב.  רבי חמא בר עוקבה בשם ר' יוסי בר חנינה נישאו הבנות אלמנה ניזונת מהן.  רבי בא בדידיה.  ורבי יודה בדידיה.  דאחתיה דר' יוסי בר חנינה בשם ר' יוסי בי רבי חנינה אפילו מתו אלמנה ניזונות מהן.  בני בנים מה הן.  רבי מנא אמר בני בנים הרי הן כבנים.  רבי יוסי אמר אין בני בנים כבנים.  ר' שמואל בריה דר' יוסי בי רבי בון ורבי מתנייה הוון יתבין סברין מימר היא בני בנים שכאן.  היא בני בנים של הלן.  אמר לון רבי יוסי בי ר' בון בני בנים קפצה עליהן ירושת תורה.  תמן תנינן מנה לאבא בידך אין לו בידי אלא חמשים דינרין פטור.  מפני שהוא כמשיב אבידה.  אמר ר' לעזר תקנה תיקנו בו כדרך שתיקנו במציאה.  דתנינן המוצא מציאה לא ישבע מפני תיקון העולם.  אמר ר' בא מתניתא בשאמרו לו שני שוורין מצאת לי.  אבל אם אמר לו שני שוורים מצאתי לך והחזרתי לך את שניהן.  והוא אומר לו לא החזרתה לי אלא אחד לא בזה תיקנו.  ר' פדת בשם רבי יוחנן בזה תקנו אבל בראשונה דבר תורה היא.  כהדא דתני יכול אמר לו שני שוורים מצאת לי והוא אמר לא מצאתי אלא אחד יכול יהא חייב.  למוד לומר (ויקרא ה) או מצא אבידה וכחש בה.  פרט לזה שלא כיחש.  אבל אם אמר לו עומד הייתי בראש גגי וראיתיך מושך שני שוורים קשורים.  שני שוורים קשורים משכתי לי והוא אומר לא משכתי אלא אחד לא בזה תיקנו.  ודכוותה עומד הייתי על אבא בשעת מיתתו וטענך מנה והודיתה לו.  והוא אומר לא הודיתי אלא חמשים לא בזה תיקנו:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך