תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> גיטין

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת גיטין פרק ה

דף כח, א פרק ה הלכה ג גמרא  גזל שדה משמעון ומכרה ללוי.  ובא שמעון וטרפה מלוי.  לוי גובה קרן ממשועבדין של ראובן ושמעון גובה אכילת פירות מבני חורין של לוי.  עמד לוי והשביח.  לוי גובה את הקרן ממשועבדין של ראובן וגובה את השבח מבני חורין של שמעון.  רבי חייה בשם ר' יוחנן אמר והוא שקדם מקחו של זה לשבחו של זה אבל אם קדם שבחו של זה למקחו של זה לוי גובה את השבח אפילו ממשועבדין של שמעון.  ר' בא רבי חייה בשם רבי יוחנן אמר אף באכילת פירות כך היא עבדא.  אפיק ד' דינרין והוא שבח אשתא.  לוי גבי ארבעתי דינרייא ממשועבדין של ראובן וגבי תרין אחרונייא מבני חורין של שמעון.  ר' אבין בשם רבנין דתמן אין לך יורד ברשות וידו לתחתונה אצל שמעון.  רבי יוסי בי ר' בון בשם רבנין דתמן אין לך יורד ברשות וידו לעליונה אצל ראובן.  ראובן שגזל שדה משמעון ומכרה ללוי והלך לוי ונתנה מתנה ליהודה ובא שמעון וטרפה מיהודה.  יהודה לא אזיל גבי לוי דהיא מתנה.  לוי אזל גבי ראובן דהיא מכירה.  ולא מתנה יהבתינה.  יכל הוא מימר ליה בעי הוינא מיתן ליה וישלם לי טיבו.  ראובן גזל שדה משמעון ונתנה מתנה ללוי.  והלך לוי ומכרה ליהודה ובא שמעון וטרפה מיהודה.  יהודה אזל גבי לוי דהוא מכרה.  לוי לא אזיל גבי ראובן דהיא מתנה.  דמר רבי יוסי בשם רבנין אין שיעבוד למתנה.  ראובן גזל שדה משמעון ומכרה ללוי ולא הספיק לכתוב טרפו עד שמת.  דמאן היא.  רב הונא וחייה בריה דרב.  חד אמר אם כתב שטר טרפו של ראובן.  ואם לאו של לוי היא.  וחרנה אמר היא כתב היא לא כתב של לוי היא.  א"ר מנא מסתבא דלא דראובן דיכיל למימר ליה האי דלא קומיך אקום לזביניה טביאת.  מהו לגבות פרנסה מן המשועבדין.  אמר רבי זעירא רבי יוחנן לא גבי.  מאן גבי ר' חנינה ור' אילאי גבי.  רבי יסא איתפקד מדל דיתמין והוו תמן בעיין פרנסה.  אעיל עובדא קומי ר' אלעזר וקומי ר' שמעון בן יקים.  אמר רבי שמעון בן יקים לא מוטב שיתפרנסו מן של אביהן ולא מן הצדקה.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך