תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> גיטין

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת גיטין פרק ה

דף כז, ב פרק ה הלכה א גמרא  עשרים וחמש שנה.  רבי סימון אמר רבי יהושע בן לוי לא שנו אלא כתובת מנה מאתים אבל היתה כתובתה אלף דינר גובה כתובתה לעולם.  אתא רבי אבהו בשם רבי יוחנן ואפילו כתובה של אלף דינר אינה גובה אלא עד עשרים וחמש שנה.  ואתייא דרבי יוסי כרבי יוחנן.  ודרבי ירמיה כר' יהושע בן לוי.  דתנינן תמן הכותב נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא איבדה כתובתה.  רב אמר במזכה על ידה.  ושמואל אמר במחלק לפניה.  רבי יוסי בר חנינה אמר מקולי כתובה שנו כאן.  ותני בר קפרא מקולי כתובה שנו.  א"ר בא טעמא דרבי יוסי בן חנינה לא סוף דבר בכתובת מנה מאתים.  אלא אפילו כתובה של אלף דינר מקולי כתובה שנו:

דף כז, ב פרק ה הלכה ב משנה  אין נפרעין מנכסים משועבדין במקום שיש בני חורין ואפי' הן זיבורית אין נפרעין מניכסי יתומין אלא מן הזיבורית:

דף כז, ב פרק ה הלכה ב גמרא  רבי יוחנן בשם רבי ינאי אין נפרעין מניכסי יתומים קטנים אלא בשטר שהריבית אוכלת בו.  ויש אומרים אף לכתובת אשה.  אמרר בי אימי מפני מזונות.  אמר רבי מתניה מאן חש למזונות ר"ש דרבי שמעון אמר במגבה הדבר תלוי.  מאי כדון מפני חינה כדי שיהו הכל קופצין עליה לישאנה.  ויש אומרים אף לגזילה ולניזקין.  אמר רבי יוסי בי רבי בון אף אנן תנינן תרתיהן לגזילה מן הדא אם היה דבר שיש לו אחריות חייבין לשלם.  לניזקין מן הדא ואין נפרעין מן הנכסים של יתומין אלא מן הזיבורית.  כיני מתניתא אין נפרעין מניכסי יתומים לניזקין אלא מן הזיבורית.  והתני עמד הבן תחת האב הניזקין שמין להן בעידית ובעלי החוב בבינונית.  וכתובת אשה בזיבורית.  אמר רבי יוסי בי רבי בון כאן ביתום גדול.  כאן ביתום קטן:

דף כז, ב פרק ה הלכה ג משנה  אין מוציאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולמזון האשה והבנות מנכסים משועבדים מפני תיקון העולם המוציא מציאה לא ישבע מפני תיקון העולם:

דף כז, ב פרק ה הלכה ג גמרא  אמר רבי חנינא מפני שאין להן קצבה

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך