תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> גיטין

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת גיטין פרק ה

דף כז, א פרק ה הלכה א גמרא  שלמחר הוא ללוות ואינו מוצא.  דרש ר' סימאי (דברים כד) והאיש זה שליח ביתד ין שאם נכנס המלוה הוא מוציא את היפה.  ואם נכנס הלוה הוא מוציא את הרע.  הא כיצד שליח בית דין נכנס ומוציא את הבינונית.  ר' ישמעאל אומר דבר תורה הוא שיכנס הלוה דכתיב והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את העבוד החוצה עד כדון משכונו.  קרקעו למד ממשכונו.  מה משכונו בבינונית.  אף קרקעו בבינונית פשיטא דא מילתא מלוה שהיא נעשית בו כפרנות אינה נשמטת.  כפרנות היא נעשית מלוה משמט'.  רבי ירמיה בעי אף למידת הדין כן היא מלוה שהיא נעשית כפרנות גובה.  כפרנות שהיא נעשית מלוה גובה בבינונית.  אין שם אלא עידית גובה בעידית.  בינונית גובה בבינונית.  זיבורית גובה בזיבורית.  עידית ובינונית הניזקין שמין להן בעידית.  בעל חוב וכתובת אשה בבינונית.  בינונית וזיבורית.  הניזקין ובעלי חוב שמין להן בבינונית וכתובת אשה בזיבורית.  היתה עידית שלו יפה משל כל אדם עידית היא בינונית שלו יפה משל כל אדם בינונית היא זבורית שלו יפה משל כל אדם זיבורית היא.  היתה עידית שלו בינונית של כל אדם.  ר' זירא ור' אילא בעי נישמעינה מן הדא בינונית וזיבורית הניזקין ובעלי חוב שמין להן בבינונית.  וכתובת אשה בזיבורית.  וכמה דאת בעי עידית ובינונית ניזקין דוחין לבעלי חוב בבינונית.  ודכוותה בינונית וזיבורית ידחו הניזקין לבעלי חוב בזיבורית.  רבי יוסי בר בון בשם רב חסדא תיפתר שהיתה לו עידית ומכרה וכבר נדחו לבעלי חוב לגבות בבינונית.  וכתובת אשה בזיבורית.  אמר רבי ירמיה לא שנו אלא מנה מאתים אבל כתובת אלף דינר גובה בבינונית ורבי יוסי אומר אפילו כתובת אלף דינר אינה גובה אלא מן הזיבורת.  ואתיין אילין פלוגוותא כאילין פלוגוותא כל זמן שהיא בבית אביה גובה כתובתה לעולם.  כל זמן שהיא בבית בעלה גובה כתובתה עד

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך