תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> גיטין

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת גיטין פרק ה

דף כו, ב פרק ה הלכה א גמרא  פרט למטלטלין כרמו פרט לראוי כבמחוזק.  שדהו פרט למטלטלין בהן דלא בעי מטלטלין משעה ראשונה.  והכא כהדא דתני אין לי אלא קרקע מניין שאם רצה ליתן כסף.  תלמוד לומר כסף ישיב לבעליו.  מה בעית מימר קרקע עיקר.  אי נימר כסף עיקר.  ויחליטו לו משעה ראשונה ואנן חמיי רבנין מחלטין לו קרקעות.  כרמו פרט לראוי כבמוחזק.  רבי לעזר בשם רבי ניסא בשחפר אביו בור והזיק בחיי אביו ונפלו לו נכסים אחר מיתת אביו הייתי אומר ישתעבדו נכסים לאותו נזק לפום כן צריך מימר כרמו פרט לראוי כבמוחזק.  מיטב שדהו ומיטב כרמו של מזיק דברי רבי ישמעאל.  רבי עקיבה אומר מיטב שדהו ומיטב כרמו של ניזק.  קשיא על דרבי עקיבה ניזוק ואת אמר כן.  אלא בית דין רואין אי זהו שדהו יפה לפני הניזוק ושומה לה כמוה.  כהדא דתני יכול אם אכלה מן העידית שמין לו מן העידית.  מן הזיבורית שמין לו מן הזיבורית.  היך עבידא עידית שבזיבורית טבא סגין.  אם אומר את כן נמצאת משביח את הניזק.  רואין את השדה כאילו מליאה עידית ושמין לו מן העידית.  וזיבורית שמין לו מן הזיבורית.  נמצא משלם מן העידית על העידית ומן הזיבורית על הזיבורית.  מניין לרבי עקיבה הניזקין שמין להן בעידית ליחתה מן התורה.  איתה מן התקנה.  מפני מה אמרו הניזקין שמין להן בעידית.  מפני הגזלנין שיהא אדם אומר מה בידי גזל מה בידי מזיק למחר רואין בית דין שדה יפה שלי ונוטלין אותה מלפני.  וסומכים אותה למקרא מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם.  עד כדון קרקעו.  משכונו למד מקרקעו.  מה קרקעו בעידית.  אף משכונו בעידית.  ובעל החוב בבינונית מפני הרמאין.  שלא יהא אדם רואה את שדה חבירו יפה ומלוה אותו מעות ועוקף ונוטלה ממנו.  מעתה לא ישומו לו אלא בזיבורית אמר ר' יודה וכיני אלא שלא לנעול דלת בפני אדם.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך