תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> גיטין

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת גיטין פרק ד

דף כה, ב פרק ד הלכה ח גמרא  רבי יהודה אומר לא יחזיר.  ואת אמר כן.  אמר רבי יוחנן לית כאן ר' יהודה אלא רבי מאיר.  ותני כן משום ר' מאיר אומר לה שתיקותיך יפה מדיבוריך:

דף כה, ב פרק ד הלכה ט משנה  המוכר את עצמו ואת בניו לעכו"ם אין פודין אותו אבל פודין את הבנים לאחר מיתת אביהן המוכר שדהו לעכו"ם וחזר ולקחה ממנו ישראל הלוקח מביא ביכורים מפני תיקון העולם:

דף כה, ב פרק ד הלכה ט גמרא  מתניתא בשמכר עצמו ושנה.  אבל אם מכר עצמו פעם אחת פודין אותו.  ואם מכר עצמו ללודים אפילו פעם אחת אין פודין אותו.  מעשה באחד שמכר את עצמו ללודים אתא עובדא קומי ר' אבהו אמר מה נעשה מפני חייו עשה.  מתניתא דרבי מאיר דרבי מאיר אמר אין קניין לעכו"ם בא"י לפוטרו מן המעשרות.  רבי יודן ורבי שמעון אומרין יש קניין לעכו"ם בארץ ישראל לפוטרו מן המעשרות.  רבי אימי בשם ריש לקיש טעמא דרבי מאיר (ויקרא כה) והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה.  הקיש עבדים לאחוזה.  מה עבדים אתם קונין מהן ואין הם קונין מכם.  אף אחוזה אתם קונים מהם והם אינם קונים מכם.  א"ר אלעזר בי רבי יוסי קומי ר' יוסי והא מסייעא לרבי מאיר (ויקרא כה) והארץ לא תמכר לצמיתות.  לחולטנות.  אמר ליה כל גרמא אמרה דהיא מסייעא לרבי שמעון לא תימכר.  הא אם נמכרה חלוטה היא.  רבי הונא דציפורי אמר הנהיג רבי חנינה בציפורין כהדא דר' שמעון.  ר' זעורה קומי ר' אבהו בשם ר' אלעזר אף על גב דרבי מאיר אמר אין קניין לעכו"ם בארץ ישראל להפקיעו מן המעשרות מודה שיש לו בה קניין נכסים.  מהו קניין נכסים אמר רבי אבא אכילת פירות.  והתנינן הלוקח מביא ביכורים מפני תיקון העולם.  ויביא ביכורים דבר תורה.  קנה שדה ביובל רבי אילא אמר קנה קרקע.  אבא בר ממל אמר לא קנה קרקע.  מתיב ר' אבא בר ממל לרבי אילא על דעתיך דאת אמר קנה קרקע יחפור בה בורות שיחין ומערות.  אמר ליה התורה אמרה (ויקרא כה) ושב לאחוזתו בעיינו.  אייתי ר' יעקב בר אחא שמועתא קדמיהון.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך