תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> גיטין

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת גיטין פרק ד

דף כב, ב פרק ד הלכה ד גמרא  אהן תנייא קדמייא סבר מימר מצווין הן לפדות בני חורין ואין מצווין לפדות את העבדים.  רבי יעקב בר אידי בשם ר"ל אמר הלכה כרבן שמעון בן גמליאל.  רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי אמר ייסי בן שאול בשם רבי המתייאש בעבדו אינו רשאי לשעבדו וצריך לכתוב לו גט שיחרור.  שמע רבי יוחנן ואמר יפה לימדני רבי יהושע בן לוי.  כלום למדו גט שחרור לא מאשה מה אשה אינה יוצאה משום ייאוש שצריכה ממנו גט אף עבד אינו יוצא משום ייאוש.  וצריך גט שיחרור.  שמעון בר בא בשם רבי יוחנן עבד שברח מן השבויין אצל רבו אין רבו רשאי לשעבדו וצריך לכתוב לו גט שיחרור.  ר' אבהו בשם רבי יוחנן אמר המפקיר את עבדו אינו רשאי לשעבדו ואינו רשאי לכתוב לו גט שיחרור.  אמר ליה ר' זעירא כל עמא אמרין דהוא צריך.  ואת אומר אינו צריך.  שמא אינו מעכבו מלוכל בפסח.  כהדא דתני (שמות יב) וכל עבד איש מקנת כסף ומלתה אותו.  בשעה שהוא עובד את רבו הוא מעכבו לוכל בפסח ובשעה שאינו עובד את רבו אינו מעכבו מלוכל בפסח.  סימא שתי עיניו כאחת הפיל שני שיניו כאחת יוצא בהן לחירות.  זו אחר זו יוצא לחירות בראשונה ונותן לו דמים בשנייה.  ר' אילא בשם ריש לקיש כמאן דאמר אינו צריך לכתוב לו גט שיחרור.  ברם כמאן דאמר צריך לכתוב לו גט שחרור ואת אומר משלם לו.  אין לי אלא היוצא בשן ועין.  מניין היוצא בכיפה ובהרנירק טיאונוס

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך