תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> גיטין

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת גיטין פרק ד

דף כא, א פרק ד הלכה ב גמרא  אבל לכתחילה צריך למיעבד כהדא דרבי אילי.  אמר רבי אבין אם יצא לו שם במקום אחר צריך להזכיר שלשתן.  תמן תנינן כותבין גט לאיש אף על פי שאין אשתו עמו ושובר לאשה אף על פי שאין בעלה עמה ובלבד שיהא מכירם והבעל נותן את השכר.  אמר רבי אבא צריך שיהא מכיר את שניהן.  אמר רבי לא צריך שיהא מכיר לאיש בגט ולאשה בשוברה.  רבי אבון בר חייה בעי קומי ר' הגע עצמך שהביא אשה אחרת וגירש בה.  אמר ליה לכשיבואו ויעידו העדים.  ולא כן אמר ריש לקיש עשו עדים החתומים על השטר כמי שנחקרה עדותן בבית דין.  תמן בשאמרו לא חתמנו כל עיקר.  ברם הכא באומר בזה חתמנו.  ולא חתמנו על זה.  מתניתא פליגא על ר' אבא בראשונה היה משנה שמו ושמה שם עירו ושם עירה.  אם במכירה בזה צריך לשנות את שמותם.  אית בר נש דחכמין לחבריהון באפין ולא ידעין שמהתהון.  מתניתא פליגא על רבי אילי התקין רבן שמעון בן גמליאל שיהו כותבין איש פלוני וכל שם שיש לו.  אשה פלונית וכל שם שיש לה מפני תיקון העולם.  מתניתא במגרש בעל כורחו.  מה דאמר רבי אילא במגרש ברצונו.  ואית דבעי מימר במגרש במקומות אחרים.  מה דאמר רבי אילי במגרש באותו מקום.  כהדא דושו אחוי דדודו הוה משבק איתתיה אתא עובדא קומי רבנן אמרין היא תתן אגרא.  והתנינן הבעל נותן את השכר רבי אילי בשם שמואל במוחלת לו כתובתה:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך