תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> גיטין

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת גיטין פרק ד

דף כ, א פרק ד הלכה א גמרא  הדא פליגא על רבי יוחנן דרבי יוחנן אמר אדם מבטל שליחותו בדברים.  פתר לה משום חומר הוא בעריות.  עשה שליח להוליך את הגט צריך ליתנו לה בפני שנים ואין השליח עולה לו משום שנים.  הלך השליח לבטל את הגט צריך לבטלו בפני שנים והשליח עולה משם שנים.  הלך לבטל את הגט אשכחיה באיסטרט'.  אמר ליה ההוא גיטא דיהבת לה אמר ליה יבילי לה.  מי מישתעי שמע נפיל מיניה.  אמר ליה לא אמרת לי יבילית לה אמר ליה יבילי לה ואמרת לי יהא לי בידך.  מה מאחר שיש בידו לגרש נאמן.  או מאחר שנמצא בידו אינו נאמן.  חלה שליח מה את עבד ליה כגיטין כקידושין.  אין תעבדינה כגיטין ביד כל אדם מצוי לגרש.  אין תעבדינה כקדושין לא ביד כל אדם מצוי לקדש:

דף כ, א פרק ד הלכה ב משנה  בראשונה היה עושה בית דין במקום אחד ומבטלו התקין רבן גמליאל הזקן שלא יהיו עושין כן מפני תיקון העולם בראשונה היה משנה שמו ושמה ושם עירו ושם עירה.  התקין רבן גמליאל הזקן שיהא כותב איש פלוני וכל שם שיש לו אשה פלונית וכל שם שיש לה מפני תיקון העולם:

דף כ, א פרק ד הלכה ב גמרא  לית הדא פליגא על ריש לקיש דריש לקיש אמר אין אדם מבטל שליחותו בדברים.  פתר לה בבית דין שכחו מרובה.  מפני תיקון העולם.  אמרין בשם ריש לקיש שלא תבוא לידי ממזירות.  ואמרין בשם ריש לקיש שלא תהא יושבת עגונה.  מאן דאמר שלא תהא יושבת עגונה סבורה שביטל והוא לא ביטל.  ונמצאת יושבת עגונה.  ומאן דאמר שלא תבוא לידי ממזרות סבורה שלא ביטל והוא ביטל והיא הולכת ונישאת בלא גט ונמצאו בניה באין לידי ממזירות.  סבורה שביטל והוא לא ביטל ובא אחר וקידשה תופסין בה קידושין.  והיא סבורה שלא תופסין בה קידושין והיא ממתנת עד שימות בעלה הראשון והיא הולכת ונישאת ונמצא בניה באין לידי ממזירות.  אמר רבי מנא סלקית לשיירא ושמעית לר' יעקב בר אחא ורבי אימי בשם ריש לקיש שלא תבוא לידי ממזרות.  אמר רב הונא אפילו כמאן דאמר שלא תהא יושבת עגונה אית ליה שלא תבוא לידי

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך