תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> גיטין

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת גיטין פרק א

דף ח, ב פרק א הלכה ה גמרא  אם בשלא קיבל עליו משעה ראשונה אף רבנן מודו.  אלא כן אנן קיימין בסתם.  ר' אומר לית בר נש אמר אי איפשי אלא מכיון שקיבל עליו.  ר' שמעון בן גמליאל אומר מכיון שאמר אי איפשי הוכיח סופו על תחילתו.  האומר תן מנה זה לפלוני שאני חייב לו.  הולך מנה זה לפלוני בפקדון שיש לו בידי א רצה להחזיר לא יחזיר.  וחייב האיש באחריותו עד שיקבל אותו האיש את שלו.  אמר רבי אילא המתנה כחוב תן מנה זה לפלוני.  הולך מנה זה לפלוני תן שטר זה מתנה לפלוני.  הולך שטר זה מתנה לפלוני אם רצה להחזיר לא יחזיר.  הלך ומצאו שמת יחזיר למשלח.  ואם מת יתן ליורשיו.  זכה מנה זה לפלוני.  קבל מנה זה לפלוני.  זכה שטר זה מתנה לפלוני קבל שטר זה מתנה לפלוני.  אם רצה להחזיר לא יחזיר.  הלך ומצאו שמת יתן ליורשיו.  ואם לאחר מיתה זכה יחזיר למשלח.  שאין אדם זוכה בכתב לאחר מיתה.  מי שאמר מנה זה לפלוני טול מנה זה לפלוני יהא מנה זה לפלוני בידך אם רצה להחזיר לא יחזיר.  והדין זכה לחבריה לא יכיל חזור ביה.  דלמא רבי דוסתאי בי רבי ינאי ור' יוסי בן כיפר נחתון מיגבי לחבריה תמן ואיתאמרת עליהון לישן ביש אתון בעיי מיפקא מיניה אמרין לון כבר זכינן אמרין לון אנן בעי תקימינון טבאת אמרין לון שומר חנם אנחנו.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך