מאגר ספרות הקודש
חץ
חיפוש בכל האתר
חיפוש בכל האתר
מאגר ספרות הקודש - התנ"ך, המשנה, התלמודים ועוד
ערכים אנציקלופדיים, מאמרים , תמונות ,אתרים ועוד
הפעלות ממוחשבות
קהילת מורים - פינת המפמ"ר, קבוצות דיון, מערכים ועוד
אחיתופל - כתבו אלינו
חדש בתנ"ך
תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> גיטין

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט

מסכת גיטין פרק א

דף א, א פרק א הלכה א משנה  המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נתחתם רבן גמליאל אומר אף המביא מן הרקם ומן התגר ר' אליעזר אומר אפי' מכפר לודים ללוד וחכ"א אינו צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נתחתם אלא המביא ממדינת הים והמוליך והמביא ממדינה למדינה וממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נתחתם רשב"ג אומר אפי' מהגמוניא להגמוניא:

דף א, א פרק א הלכה א גמרא  וקשיא אילו המביא שטר מתנה ממדינת הים שמא חש לומר בפני נכתב ובפני נחתם.  ר' יהושע בן לוי אמר שנייא היא שאינן בקיאין בדיקדוקי גיטין.  א"ר יוחנן קל היקלו עליה שלא תהא יושבת עגונה והיינו קל אינו אלא חומר שאילו לא אמר לה בפני נכתב ובפני נחתם אף את אין מתירה להינשא.  א"ר יוסי חומר שהחמרתה עליה מתחילה שיהא צ"ל בפני נכתב ובפני נחתם היקלתה עליה בסוף שאם בא ועירער עררו בטל.  רבי מנא סבר מימר בערר שחוץ לגופו אבל בערר שבגופו בערר שאין בו ממש.  אפילו בערר שיש בו ממש.  אמר ר' יוסי בי ר' בון מכיון דתימר דטעמא חומר שהחמרתה עליה מתחילה שיהא צריך לומר בפני נחתם היקלתה עליה בסוף שאם בא וערר עררו בטל.  הווי לא שנייא הוא ערר שחוץ לגופו.  הוא ערר שבגופו.  הוא ערר שאין בו ממש הוא ערר שיש בו ממש.  וחש לומר שמא חתמו בעדים פסולין.  א"ר אבון אינו חשוד לקלקלה בידי שמים.  בבית דין הוא חשוד לקללה שמתוך שהוא יודע שאם בא וערר עררו בטל אף הוא מחתמו בעדים כשרין.  היה כתוב בו מתנה ואמר בפני נכתב ובפני נחתם מאחר שעררו בטל אצל הגט עררו בטל אצל המתנ'.

דף א, ב פרק א הלכה א גמרא  או מאחר שעררו בטל אצל הגט עררו קיים אצל המתנה.  תנינן דבתרה אחד גיטי נשים ואחד שיחרורי עבדים שוין במוליך ובמביא.  היה כתוב בו מתנה ואמר בפ"נ ובפני נתחתם מאחר שעררו בטל אצל הגט עררו קיים אצל המתנה.  או מאחר שעררו קיים אצל המתנה עררו קיים אצל הגט.  כתב כל נכסיו לעבדו את אמר הוא גיטו הוא מתנתו.  מה את עבד לה.  כגט הוא ועררו בטל.  או כמתנה הוא ועררו קיים.  וייבא כהדא כתב כל נכסיו לשני בני אדם כאחת והיו עדים כשרין לזה ופסולין לזה.  ר' אילא בשם ר' אמי אתפלגון ר' יוחנן וריש לקיש חד אמר מאחר שהן פסולין לזה פסולין לזה וחרנה אמר כשירין לזה ופסולין לזה.

דף ב, א פרק א הלכה א גמרא  ר' מנא לא מפרש.  ר' אבין מפרש ר' יוחנן אמר מאחר שהן פסולין לזה פסולין לזה.  וריש לקיש אמר כשרין לזה ופסולין לזה.  אמר ר' אלעזר מתניתא מסייעא לר' יוחנן מה השנים נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטילה אף הג' נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטילה.  ר' יעקב בר אחא אמר אתפלגון ר' חנינא חברין דרבנין ורבנין.  חד אמר יאות א"ר לעזר.  וחרנה אמר לא א"ר לעזר יאות.  מ"ד יאות א"ר אלעזר נעשית עדות אחת וכאיש אחד בעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה ומ"ד לא א"ר לעזר יאות נעשה כשני כתי עדים כשרים לזה ופסולים לזה עד שיאמר בפני נכתב ביום ונחתם ביום עד שיאמר נכתב לשמה ונחתם לשמה.  בעא קומי ר' יוחנן צריך שיהא מכיר שמותן של עדים בשעת חתימתן.  אמר לון עכו"ם לוקין חתומין עליו.

דף ב, ב פרק א הלכה א גמרא  ואתם אמרין אכין.  מתניתא מסייעא לר' יוחנן כל הגיטין הבאין ממדינת הים אף על פי ששמותן כשם עכו"ם הרי אילו כשירין מפני שישראל שבחוצה לארץ שמותן כשם העכו"ם.  לא אמר אלא שבח"ל הא שבא"י לא.  מאי כדון.  רבי ביבי בשם ר' אסי עד שיכתוב במקום יהודאיקי.  אם אין שם יהודאיקי בבית הכנסת.  אם אין שם בית הכנסת מצרף עשרה בני אדם.  א"ר כבין נוח לו לקיימו בחותמיו ולא לצרף עשרה בני אדם.  מאי כדון אפילו בחנותן של ישראל.  ולא אמר נכתב ביום ונחתם ביום נכתב לשמה ונחתם לשמה.  נימר מה דשאיל אמורא.  א"ל ויידא דאמר רבין בר רב חסדא אייתי גיטא ונתנו לה ולא אמר לה בפני נכתב ובפני נחתם.  אתא עובדא קומי ר' יוחנן א"ל טליהו ממנה ואמור לה בפני שנים בפני נכתב ובפני נחתם.

דף ג, א פרק א הלכה א גמרא  ור' יוחנן כר"ש בן אלעזר דר"ש בן אלעזר אמר אינו גט עד שיאמר לה בשעת מתנה שהוא גיטיך.  דרבי יוחנן ייבא מן ר' שמעון בן אלעזר ולא מודה ר' שמעון בן אלעזר שאם אמר לה בשעת מתנה שהוא גיטיך שאינו גט.  והכא אפילו אם אמר לה בשעת מתנה שהוא גיטיך אינו גט עד שיאמר לה בפני שנים בפני נכתב ובפני נחתם.  אלא מיסבור סבר ר' יוחנן שאין האשה נאמנת לומר התקבלתי גיטי משלוחי בעלי.  והא תנינן האשה עצמה מביאה גטה וחש לומר שמא משלוחי הבעל קבלה.  מאי כדון טעמא דר' יוחנן כדי להחזיקה גרושה בפני שנים.  אתא עובדא קומי ר' יהושע בן לוי אמר ליה לית צריך.  מחלפה שיטתיה דר' יהושע בן לוי.  תמן אמר רבי יהושע בן לוי שנייא היא שאינן בקיאין בדיקדוקי גיטין.  והכא אמר אכן.  חברייא בשם דר' יהושע בן לוי

דף ג, ב פרק א הלכה א גמרא  הדא דאת אמר בראשונה שלא היו חבירים מצויין בחוץ לארץ.  אבל עכשיו שחבירים מצויין בחוץ לארץ בקיאין הן.  והא תנינן והמוליך.  ואפילו תימר אין חבירים מצויין בח"ל אנן מצויין בא"י שלא לחלוק בגיטין בח"ל.  מעתה המביא ממדינת הים לא יהא צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם.  שלא לחלוק בגיטי א"י.  מאי כדון מחמירין בקל מפני החמור ואין מקילין בחמור מפני הקל.  רבי יעקב בר אחא בשם ר"ש בר אבא מה דא דא"ר יהושע בן לוי לשעבר אבל בתחילה אוף ר' יהושע בן לוי מודה.  ר' בא בשם רב ר' זעירא בשם אבא בר חנה שנים שהביאו את הגט אינו צריך לומר בפנינו נכתב ובפנינו נחתם.  ר' יוסי בן יוסי בשם ר' יוחנן צריך.  הוא עצמו שהביא את הגט אינו צריך ליתנו לה בפני שנים כדי להחזיקה גרושה בפני שנים נתן לה גיטה נטלו ממנה והשליכו לים או לנהר.  לאחר זמן אמר לה נייר חלק היה ושטר פרוע היה

דף ד, א פרק א הלכה א גמרא  לא הכל ממנו לפוסלה.  ר' בון בר חייה בעא קומי ר' זעירא הוא אינו פוסלה מי פוסלה.  אמר ליה מכיון שהוחזקה גרושה בפני שנים לא הכל ממנו לפוסלה.  נתן לה גיטה אשכחוניה גט בפסול כפוניה ויהב לה חורין.  אתא עובדא קומי רבנין ואכשרון.  ולא כן איתמר לא הכל ממנו לפוסלה.  תמן לא הוכח פסול הכא הוכח פסול.  כהדא חיננא בריה דרבי אסי הוה מיסן.  וזרק גיטא לאיתתיה.  אמר לה הרי גיטיך.  צווחת ועלון מגירתא חטפיה מינה ויהב לה נייר חלק.  אתא עובדא קומי רבנין וחשון.  ולא כן א"ר ייסא בשם ר' יוחנן נבדק השם ונמצא מפי נשים ומפי קטנים בטל השם.  תמן לא הוזכר השם.  ברם הכא הוזכר שם הגט.  ואית דבעי מימר אם אמר גט כשר היה וכיון דצווחת ועלון מגירתה חטפיה מינה ויהב לה נייר חלק.  ר' ירמיה בעי כתבו בא"י וחתמו בח"ל והלך ליתנו לה בח"ל ולא מצאה בח"ל ובא ומצאה בא"י.  צריך שיאמר לה בפני נכתב ובפני נחתם מפני שכתבו בארץ וחתמו בח"ל.  אבל נכתב בא"י ונחתם בא"י והלך ליתנו לה בח"ל.  ולא מצאה ובא ומצאה בא"י אינו צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם.  נתן לה את גיטה ואחר כך אמרה תזכה לי חצירי שבעכו.  אמר רבי חיננא נעשית כמי שהיתה ידה ארוכה.  אילו מי שהיתה ידה ארוכה והושיטה את ידה ונטלתו שמא אינו צ"ל בפני נכתב ונחתם.  א"ר אבא

דף ד, ב פרק א הלכה א גמרא  מאן אמר דלא.  ר' עזרא בעי קומי ר' מנא איש ואשה שהיו תפושין בגט היא אומרת זכיתי.  והוא אמר לא זכיתה.  תפלוגתא דרבי ודרשב"ג דאיתפלגון המלוה והלוה שהיו תפושין בשטר המלוה אומר שלי הוא שאבד ממני.  והלוה אומר שלי הוא שפרעתיו לך יתקיים השטר בחותמיו דברי רבי.  רשב"ג אומר יחלוקו.  א"ר לעזר הכל הולך אחר התפוש בעדים.  מה פליגין כשכתבו לאורך ושניהן תפושין בעדים.  א"ל דברי הכל היא.  הכא אפי' כולו בידו וחוט אחד בידה אינו גט דכתיב (דברים כד) ונתן בידה.  עד שיהא כולו בידה.  מתיב רבי לעזר לרבנן כמא דאית לכון המביא גט ממדינה למדינה במדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם.  אף אנא אית לי המביא ממדינה למדינה בא"י צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם.  א"ר יעקב בר זבדי מעשה בא' שהביא את הגט מלמינה של קיסרין אתא עובדא קומי ר' אבהו א"ל אין צ"ל בפני נכתב ובפני נחתם.  ואין למינה של קיסרין כקיסרין.  אמר ר' אבין ספינה מפרשת היתה.  ותני כן המביא גט מן הספינה כמביא מח"ל וצריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם.  היתה הגמונייא אחת ונעשית שתים אינו צ"ל בפני נכתב ובפני נחתם וכן שתים ונעשו אחת:

דף ד, ב פרק א הלכה ב משנה  רבי יהודה אומר מרקם ולמזרח ורקם כמזרח מאשקלון ולדרום ואשקלון כדרום מעכו ולצפון ועכו כצפון ר' מאיר אומר עכו כארץ ישראל לגיטין:

דף ד, ב פרק א הלכה ב גמרא  ר' יוחנן אמר לציפורייא אתון אמרין בשם ר' <יוחנן> חנינה אף המביא מבבל לכאן אינו צריך לומר בפני נכתב ובפ"נ ואני אומר שהוא צריך דהיא מתניתא ר' יהודה אומר

דף ה, א פרק א הלכה ב גמרא  מרקם ולמזרח ורקם כמזרח.  ואפילו תימא חלוקין על ר"י שאין רקם כמזרח.  שמא מבבל לכאן.  רב אמר עשינו עצמינו כארץ ישראל לגיטין.  ושמואל אמר אפילו משכונה לשכונה.  בעא קומי מיחזור ביה.  אמר ליה כהנא ומה נעשה לראשונות שנישאו.  א"ל ומה בידך דהוא סבר כהדא דרבי דתני המביא גט ממדינת הים לא נכתב לפניו ולא נחתם לפניו תצא בשלשה עשר דבר דברי ר'.  אבל חכמים לא הודו לדבר.  הכל מודין שאם בא ועירר עררו בטל.  עד כדון כשעירר משנישאת.  עירר עד שלא נישאת ונישאת.  נישמעינה מן הדא מעשה באחד שהביא את הגט לפני ר' ישמעאל א"ל מניין את אמר ליה מכפר סמיי שבתחום עכו.  אמר ליה אף את צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם.  ואל תזקק לעדים.  וכשיצא אמר לו ר' אילעאי רבי והלא כפר סמיי מא"י היא קרובה לציפורין יותר מעכו.  אמר ליה הואיל ויצא המעשה בהיתר יצא.  מהו הואיל ויצא המעשה בהיתר יצא.  אמר ר' זעירא שאם בא ועירר עררו בטל.  אילו המביא מארץ ישראל לא"י שמא הוא צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם.  הוי לא שנייה הוא עירר משנישאת הוא ערר עד שלא נישאת ונישאת.  ר' יעקב בר אדא בר עתליי בשם ר' לעזר הלכה כרבי מאיר בגיטין.  והוה ר' זעירא מסתכל ביה אמר ליה למה את מסתכל בי.  דיתמר הלכה כמי שהוא מיקל בדברי סופרין.  סברין מימר ביחיד אצל יחיד אבל ביחיד אצל חכמים לא.  והכא אפילו יחיד אצל חכמים.  ר' חייה ר' בא אמר

דף ה, ב פרק א הלכה ב גמרא  המוכר עבדו לעכו יצא לחירות.  ר' ישמעאל אבוה דר' יודן בעי ואפילו מעכו לעכו.  ואתייא כיי דמר רבי יעקב בר אחא בשם ר' אמי מן תרין עובדוי דר' אנן ילפין עכו יש בה א"י ויש בה חוץ לארץ.  רבי הוה בעכו חמתון אכלון פיתה נקייה אמר לון מה אתון לתין.  אמרו ליה תלמיד אחד בא לכאן והורה לנו על מי ביצים שאינן מכשירין ואנן שלקן ביעין ולתין במיהון.  סברין מימר מי שלק של ביצים ולא אמר אלא של ביצים עצמן.  אמר ר' יעקב בר אידי מאותה שעה גזרו שלא יהא תלמיד מורה הורייה.  ר' חונה בשם ר' חונא אמר תלמיד שהורה אפי' כהלכה אין הורייתו הורייה.  תני תלמיד שהורה הלכה לפני רבו חייב מיתה.  תני בשם ר' אליעזר לא מת נדב ואביהוא אלא ע"י שהורו הלכה לפני משה רבן.  מעשה בתלמיד אחד שהורה לפני רבו ר' אליעזר.  אמר לאימא שלו אשתו אינו מוציא שבתו.  ולא יצאה שבתו עד שמת.  אמרו לו תלמידיו ר' נביא אתה.  אמר להן לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי אלא כך אני מקובל שכל תלמיד מורה הלכה בפני רבו חייב מיתה.  תני אסור לתלמיד להורות הלכה לפני רבו עד שיהא רחוק ממנו שנים עשר מיל כמחנה ישראל ומה טעם ויחנו על הירדן מבית הישימות עד אבל השיטים בערבות מואב.  וכמה הן שנים עשר מיל כמחנה ישראל.  כהדא רבי תנחום בר ירמיה הוה בחפר והוה שאלון ליה והוא מורה.  אמר ליה ולא כן אולפן רבי שאסור לתלמיד להורות הלכה לפני רבו עד שיהא רחוק ממנו שנים עשר מיל כמחנה ישראל והא רבי מנא רבך יתיב בציפורין אמר לון ייתי עלי דלא ידעית.  מן ההיא שעתא לא אורי.  רבי הוה בעכו.  חמא חד בר נש מכיפתא ולעיל.  אמר ליה לית את בריה דפלן כהנא ולא הוה אבוך כהן.  אמר לי עיניו של אבא היו גבוהות ונשא אשה שאינה הוגנת לו וחילל אותו האיש.  עיירות שבתחום ציפורין הסמוכות לעכו עיירות שבתחום עכו הסמוכות לציפורין מה את עבד לון כעכו כציפורין:

דף ה, ב פרק א הלכה ג משנה  המביא גט בארץ ישראל אינו צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נתחתם אם יש עליו עוררין יתקיים בחותמיו המביא גט ממדינת הים ואינו יכול שיאמר בפ"נ ובפ"נ אם יש עליו עדים מתקיים בחותמיו אחד גיטי נשים ואחד שיחרורי עבדים שוין במוליך ובמביא זו אחד מן הדרכים ששוו גיטי נשים לשיחרורי עבדים:

דף ו, א פרק א הלכה ג גמרא  מי עירר רב חסדא אמר הבעל עירר.  אמר ר' יוסי הלקוחות עוררין שלא תיטרף מידן.  רבי יודן בעי עד כדון בערר שחוץ לגופו.  ערר שבגופו תפלוגתא דרבי יוחנן ורבנין דתמן.  על דעתיה דרבנין דתמן לא שנייה הוא ערר שחוץ לגופו הוא ערר שבגופו.  על דעתיה דר' יוחנן ערר שחוץ לגופו עררו בטל.  וערר שבגופו עררו קיים.  דתני המביא גט ממדינת הים ולא נכתב לפניו ולא נחתם לפניו הרי מחזירו למקומו.  ועושה עליו בית דין ומקיימו בחותמיו ואינו צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם אלא אומר שליח ב"ד אני:

דף ו, ב פרק א הלכה ד משנה  כל גט שיש עליו עד כותי פסול חוץ מגיטי נשים ושיחרורי עבדים מעשה שהביאו לפני ר"ג לכפר עותני גט אשה והיו עידיו עידי כותים והכשירו כל השטרות העולין בערכאות של גוים אעפ"י שחותמיהן גוים כשירין חוץ מגיטי נשים ושיחרורי עבדים ר"ש אומר כולן כשירין לא הוזכרו אלא בזמן שנעשו בהדיוט:

דף ו, ב פרק א הלכה ד גמרא  על הממון נחשדו ועל הממון נפסלו.  לא נחשדו על העריות.  ועדי נפשות כעדי עריות.  מעתה אפילו שניהן כותים.  שנייא היא שאינן בקיאין בדיקדוקי גיטין.  מעתה אפילו כותי אחד יהא פסול.  אמר ר' אבין תיפתר שחתם ישראל בסוף.  אמר ר' יוסי אתייא כמאן דאמר עדים חותמין זה שלא כנגד זה.  ברם כמאן דאמר אין עדים חותמין אלא זה בפני זה אפילו חתם כותי בסוף כשר.  ר' אילא בשם רבי יסא

דף ז, א פרק א הלכה ד גמרא  אתייא כמאן דאמר אין העדים חותמין אלא זה בפני זה.  ברם כמאן דאמר עדים חותמין זה שלא בפני זה אפילו חתם ישראל בסוף פסול.  שטר שחותמו בארבעה עדים ונמצאו שנים הראשונים קרובים או פסולים כשר ותתקיים העדות בשאר.  ויעשה כהרחק עדות ויהא פסול.  לית יכיל דקאמר ר' יסא בשם ר' ירמיה עדים פסולין אינן נעשין כהרחק עדות שלא באו אלא להכשירו של גט.  כותים משום מה הן פסולין.  אמר ר' יוחנן משום גירי אריות.  וקשיא אילו מי שלא נתגייר לשום שמים וחזר ונתגייר לשום שמים שמא אין מקבלין אותו.  ר' יוחנן בשם ר' אלעזר משום נכרי ועבד הבא על בת ישראל הוולד ממזר.  והאמר ר' עקיבה גירי צדק הן.  על שם שהן מייבמין את הארוסות ומוציאין את הנשואות.  והא רבנין אמרין אין ממזר ביבמה.  על שם שאינן בקיאין בדיקדוקי גיטין הא רבן גמליאל מכשיר בגיטיהן.  ר' יעקב בר אידי בשם רבי יוחנן על שנתערבו בהם כהני במות.  (מלכים א יב) ויעש כהנים מקצת העם.  אמר ר' אילא מן הקוצים שבעם ומן הפסולת שבעם.  אמר ר' אחא קול יוצא בארכיים.  מעתה אפילו שניהן כותים.  שהיה הוא אומר שאינן בקיאין בדקדוקי גיטין.  והא ר' שמעון מכשיר בגיטיהן.  ר' בא בשם רבי זעירא אתייא דרבי שמעון כרבי אלעזר כמה דרבי לעזר אמר אע"פ שאין עליו עדים כשר.  כן ר' שמעון אמר אף על פי שאין עליו עדים כשר.  מעתה אפי' נעשה בהדיוט.  הוי צורכא לההוא דמר רבי יעקב בר אחא קול יוצא

דף ז, ב פרק א הלכה ד גמרא  בארכיים.  שטר יוצא בבית שאן והיו עדיו עדי גוים.  רבי יוסי אומר איתפלגון ר' יוחנן וריש לקיש חד אמר פסול.  וחד אמר כשר.  ר' אבהו מפרש ר' יוחנן אמר פסול.  וריש לקיש אמר כשר.  ומה טעמא דריש לקיש שלא להפסיד לישראל ממון.  ואפילו דלית מפסיד לדין מפסיד לדין.  אמר ר' יודן אלא כדי שלא לנעול את הדלת לפני בני אדם שלמחר הוא מבקש ללות והוא אינו מוצא:

דף ז, ב פרק א הלכה ה משנה  האומר תן גט זה לאשתי ושטר שיחרור זה לעבדי אם רצה להחזיר בשניהן יחזיר דברי ר"מ וחכמים אומרים בגיטי נשים אבל לא בשיחרורי עבדים לפי שזכין לו לאדם שלא בפניו ואין חבין לו אלא בפניו שאם ירצה שלא לזון את עבדו רשאי ושלא לזון את אשתו אינו רשאי אמר להן והרי הוא פוסל את עבדו מן התרומה כשם שהוא פוסל את אשתו אמרו לו מפני שהוא קנינו האומר תן גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי ומת לא יינתנו לאחר מיתה תנו מנה לאיש פלוני ומת יתנו לאחר מיתה:

דף ז, ב פרק א הלכה ה גמרא  כל אתר את אמר הן כהולך.  והכא את אמר תן כזכה.  כיני מתניתא זכה גט זה לאשתי.  זכה שטר שיחרור זה לעבדי.  לשון מתניתא אמרה כן לפי שזכין לו לאדם שלא בפניו ואין חבין לאדם אלא בפניו.  ר"מ אומר חובה הוא בין לזה בין לזה.  ורבנין אמרין זכות הוא לעבד וחובה היא לאשה.  ר' חייה בר בא אמר ר' יוחנן בעי הגע עצמך שהיה עבדו של קצין הרי חובה הוא לעבד.  חברייא אמרי ר' יוחנן בעי הגע עצמך שהיתה אשתו של מוכי שחין הוי זכות הוא לאשה.  לית לך אלא כהדא.  אילו המוכר את עבדו שלא מדעתו שמא אינו מכור

דף ח, א פרק א הלכה ה גמרא  והמגרש את אשתו שלא מדעתה שמא מגורשת היא מפני שהוא קנינו.  אמר רבי אבין קנינו הוא אלא שהוא פוסלו מן התרומה.  האומר טבי עבדי עשיתי בן חורין.  עושה אני אותו בן חורין הרי זה בן חורין זכה.  ר' אינייא בשם ר' יוחנן ובלבד בשטר.  יעשה בן חורין ר' אומר זכה.  וחכ"א לא זכה.  תנו שטר שיחרור זה לעבדי ומת.  רבי אומר לא זכה.  וחכ"א זכה.  כופין את היורשין לקיים דברי המת.  אמר ר' זעירא בסתם חלוקין.  מה אנן קיימין אם באומר שחררו אף ר' מודה.  אם באומר כתבו ותנו אף רבנין מודו אלא כן אנן קיימין באומר תנו.  רבי אומר האומר תנו כאומר כתבו ותנו.  ורבנין אמרין האומר תנו כאומר שחררו.  האומר ינתנו כל נכסיו לפלוני והוא כהן והיו שם עבדים אע"פ שאמר אי איפשי בהן הרי אילו אוכלין בתרומה.  רבי שמעון בן גמליאל אומר מכיון שאמר אי איפשי בהן זכו בהן היורשין.  אמר רבי זעירא בסתם חלוקין מה אנן קיימין אם בשקיבל עליו משעה ראשונה אף ר"ג מודה.

דף ח, ב פרק א הלכה ה גמרא  אם בשלא קיבל עליו משעה ראשונה אף רבנן מודו.  אלא כן אנן קיימין בסתם.  ר' אומר לית בר נש אמר אי איפשי אלא מכיון שקיבל עליו.  ר' שמעון בן גמליאל אומר מכיון שאמר אי איפשי הוכיח סופו על תחילתו.  האומר תן מנה זה לפלוני שאני חייב לו.  הולך מנה זה לפלוני בפקדון שיש לו בידי א רצה להחזיר לא יחזיר.  וחייב האיש באחריותו עד שיקבל אותו האיש את שלו.  אמר רבי אילא המתנה כחוב תן מנה זה לפלוני.  הולך מנה זה לפלוני תן שטר זה מתנה לפלוני.  הולך שטר זה מתנה לפלוני אם רצה להחזיר לא יחזיר.  הלך ומצאו שמת יחזיר למשלח.  ואם מת יתן ליורשיו.  זכה מנה זה לפלוני.  קבל מנה זה לפלוני.  זכה שטר זה מתנה לפלוני קבל שטר זה מתנה לפלוני.  אם רצה להחזיר לא יחזיר.  הלך ומצאו שמת יתן ליורשיו.  ואם לאחר מיתה זכה יחזיר למשלח.  שאין אדם זוכה בכתב לאחר מיתה.  מי שאמר מנה זה לפלוני טול מנה זה לפלוני יהא מנה זה לפלוני בידך אם רצה להחזיר לא יחזיר.  והדין זכה לחבריה לא יכיל חזור ביה.  דלמא רבי דוסתאי בי רבי ינאי ור' יוסי בן כיפר נחתון מיגבי לחבריה תמן ואיתאמרת עליהון לישן ביש אתון בעיי מיפקא מיניה אמרין לון כבר זכינן אמרין לון אנן בעי תקימינון טבאת אמרין לון שומר חנם אנחנו.

דף ט, א פרק א הלכה ה גמרא  אתון לגבי ר' דוסתאי בי רבי ינאי אמר לון ההנו כולה נסבין לר' יוסי בן כיפר ופטרוי ואפקון מיניה.  כד סלקון להכא אתא לגבי אבוי א"ל לית את חמי מה עבד לי ברך.  א"ל מה עבד לך.  א"ל אילו אשוויי עמי לא הוון מפקין מינן כלום.  א"ל מה עבדת כן.  א"ל ראיתי אותן בית דין שוה וכובעיהן אמה ומדברין מחציים ויוסי אחי כפות ורצועה עולה ויורדת ואמרית שמא דוסתאי אחר יש לאבא.  א"ר חגיי הדא דתימר בהוא דלא יכיל מיקמה טבאות.  ברם הוא דיכיל מיקמת טבאות מיפק לון מן הדא ויטלון לדין.  דין דמחל שטר לחבריה ר"ח ור' מנא חד אמר מחל.  וחרנה אמר לא מחל.  עד דמסר ליה שטרא.  תן מנה זה לפלוני ומת אם רצו היורשין לעכב אינן יכולין.  אין צריך לומר באומר זכה לו באומר התקבל לו הן.  אמר רבא בר ממל בשכיב מרע היא מתניתא.  אם בשכיב מרע בהדא אין צריך לומר זכה לו התקבל לו.  א"ר מנא קיימתיה מדאמר ר' בא בר רב הונא בשם רב עשו דברי שכיב מרע כבריא שכתב ונתן.  והוא שמת מאותו חולי.  הא אם הבריא לא.  אין צריך לומר באומר זכה לו.  התקבל לו.  תנו מנה לאיש פלוני ומת יתנו לאחר מיתה.  רבי אבין בשם רבי בא בר ממל בשכיב מרע היא מתניתא:

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | משנה תורה להרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 


 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2004 (ראה תנאי שימוש)
 
סנונית אבי חי מפמ"ר תנ"ך גשר מט"ח
  מילון עברי אנגלי: לחצו כאן ולאחר מכן הקליקו פעמיים על מילה לתרגום
  העתקה: להעתקת כל הטקסט לחצו כאן ולאחר מכן בצעו פעולה הדבקת הטקסט ביעד ההדבקה
border