תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> נדרים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת נדרים פרק ג

דף ט, א פרק ג הלכה ב משנה  שגנבה את כיסי ושהיכת את בני נודע שלא הכתו ונודע שלא גנבה ראה אותן אוכלין תאנים ואמר להן הרי הן עליכם כקרבן ונמצאו אביו או אחיו והיו עמהן אחרים בית שמאי אומרים הן מותרין ומה שעמהן אסורין ובית הלל אומרים אילו ואילו מותרין:

דף ט, א פרק ג הלכה ב גמרא  איפשר שלא עבר בה כעולי מצרים.  אלא כן אנן קיימין בראייה אחת.  והא לוליינוס מלכא כד נחת לתמן נחות עימיה מאה כ' ריבוין.  אלא כן אנן קיימין בראייה אחת.  והא חויה דשבור מלכא בלע גמלין בלע קרונין כד בעי מיקטלוניה מלון פחליץ של גמלין תבן ויהבון בון גומרין ובלעון ומית.  אמר רבי יודה בר פזי אנא חמי' משך דחיוי עבד אורי על עומני מססטולא.  א"ר שמואל בר יעקב אנא חמית משך דחיוי סליק קרובין למלכותא.  שמואל אמר במרובע אין תימר בשאינו מרובע למה לי גדול אפי' קטן.  א"ר מתניה לית אורחין דהדין תנייה מתפיס אלא מילה רובא.  תדע לך שהוא כן דתנינן גמל פורח באויר.  ניתני עכבר פורח באויר.  תני רשב"ג אומר אין מרובע מששת ימי בראשית.  התיב רבי ברכיה והתנינן גופה של בהרת כגריס האיטלקי מרובע.  אמר ר' ביסנא כל גרמא דא דלית הוא מרובע.  ולמה תנינן מרובה ירבענה הוא.  והא כנעה מלי קיטרין.  והא ארכובה דיעלא עגיל הוא מלמטה אית דבעי מימר לא אמר רבן גמליאל אלא בבריות.  ותני כן מרובע באוכלין אין מרובע בבריות.  (דברים ה) שוא (שמות כ) ושקר שניהם נאמרו בדיבור אחד מה שאי איפשר לפה לומר ולא לאוזן לשמוע.  (שמות כ) זכור (דברים ה) ושמור שניהם בדבור אחד נאמרו מה שאי אפשר לפה לומר ולא לאוזן לשמוע.  (שמות לא) מחלליה מות יומת (במדבר כח) ושני כבשים בני שנה תמימים נאמרו בדיבור אחד מה שאי אפשר לפה לומר ולא לאוזן לשמוע.  (ויקרא יח) ערות אשת אחיך לא תגלה.  (דברים כה) יבמה יבא עליה שניהן נאמרו בדיבור אחד.  (במדבר לו) ולא תסוב נחלת בני ישראל ממטה למטה אחר.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך