תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> נדרים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת נדרים פרק ג

דף ח, א פרק ג הלכה א גמרא  תלה הפרשה בראשי המטות שיהא מתירין נדרי העם.  רב יהודה בשם שמואל (במדבר ל) לא יחל דברו הוא אינו מיחל דברו הא אחר עושה דברו חולין.  ואי זה זה זה חכם שמתיר נדרו.  חנינה בן אחי רבי יהושע אומר (תהילים קיט) נשבעתי ואקיימה פעמים שאינו מקיים רבי יהושע אומר (תהילים צה) אשר נשבעתי באפי באפי נשבעתי חוזר אני בי.  וכל הנדרים חכמים הם שהם מתירין ותנינן ארבעה נדרים התירו חכמים.  רבי לעזר בשם רבי חייה רובה אילו אינן צריכין היתר חכם.  רב ושמואל תריהון אמרין אלו הן צריכין היתר חכם.  התיב איסי והרי לא מצינו פתח לנדרים אלא מיכן.  א"ל שמואל חגר עליה מותא.  מתניתא פליגי על איסי אף זה יכול להפר נדרו שלא על פי חכם.  פתר לה כל נדרים צריכין פתח ממקום אחר.  ואלו פתחן בצידן.  א"ר זעירא הדא דאת אמר בשאינן מעמידים.  אבל אם היו מעמידין צריכין היתר חכם.  הרי זה מעמיד וזה אינו מעמיד מאחר שבטל אצל זה יבטל זה.  תלמידויי דרבי חייה בר לולייני א"ר יודן שאילו היה אומר זה בסלע וזה אומר ליתן לו בשלש וזה אומר בשקל מעמיד מאחר שביטל דינר זה על זה יבטל עוד דינר אחר אצלו.  ויתנו לו בשנים.  א"ר אמי מאן תני נידרי זירוזין רבי טרפון דו פתר לה במעמידין.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך