תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק טו

דף עז, א פרק טו הלכה א משנה  האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים שלום בינו ובינה ושלום בעולם באה ואמרה מת בעלה תינשא מת בעלה תתיבם שלום בינו לבינה ומלחמה בעולם אין שלום בינו לבינה ושלום בעולם באת ואמרה מת בעלי אינה נאמנת רבי יודה אומר לעולם אינה נאמנת אלא אם כן באת בוכה ובגדיה קרועים אמרו לו אחת זו ואחת זו תינשא:

דף עז, א פרק טו הלכה א גמרא  כמה דאת אמר אם יש עדים שהיא אשת איש והיא אומרת גרושה אני אינה נאמנת ואמר אף הכא כן.  שנייא היא בעידי מיתה מאחר שאם יבוא הוא מכחיש.  ותהא נאמנת לומר מת יבמי.  לית יכיל דתנינן שאין האשה נאמנת לומר מת יבמי שתינשא ולא מתה אחותי שתיכנס לביתה.  אמר רבי בא בעלה שנישאת לו לרצונה נאמנת.  יבמה שנפלה לו על כרחה אינה נאמנת.  ר' הושעיה בעי הגע עצמך שנישאת לו על כרחה מעתה לא תהא נאמנת.  לא סוף דבר כמשנה האחרונה שעד אחד מתירה.  ואפילו כמשנה הראשונה שאין עד אחד מתירה היא מותרת עצמה.  מה בינה לעד אחד.  עד אחד חשוד לקללה והיא אינה חשודה לקלקל את עצמה.  עד אחד מהו שיהא נאמן בשעת מלחמה.  נישמעינה מן הדא חד בר נש ביומוי דרבי אמר ליה הן ההוא פלן אמר לון מית.  הן ההוא פלן אמר לון מית.  אמר ליה וכולהון מתים.  אמר לון ואילו הויין בחיין לא הוון מיתי.  רבי ירמיה בשם ר' חנינה מעשה בא לפני רבי

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך