תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק יב

דף סט, א פרק יב הלכה ו משנה  בלשון הקודש היו אומרין (דברים כה) ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצו נעלו מעל רגלו וירקה בפניו רוק שהוא נראה לדיינים (דברים כה) וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו עד כאן היו מקרין וכשהוקרא רבי הורקנוס תחת האלה בכפר אבוס וגמר את כל הפרשה והוחזקו להיות מקרין את כל הפרשה (דברים כה) ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל מצוה בדיינים לא מצוה בתלמידים רבי יודה אמר מצוה על כל העומדים שם לומר חלוץ הנעל חלוץ הנעל:

דף סט, א פרק יב הלכה ו גמרא  והן נותנין לו עצה את ההוגן לו.  מהו את ההוגן לו.  אין הוה סב אומר לה.  ההין סב לאן ליך.  אין הות סבתא אומר ליה הדא סבתא לאן ליך.  היא טליתא והוא סב אמרין ליה טליתא היא והיא מכלמה עלך.  הוא טלייא והיא סבתא אמרין לה טלייא הוא והוא מכלמה עלך.  הוא רוצה והיא אינה רוצה שומעין לה.  היא רוצה והוא אינו רוצה שומעין לו.  כללו של דבר כל המעכב שומעין לו.  היו שניהן רוצין אתא עובדא קומי רבי יוסי אמר אפיק לבר.  ר' יוחנן בעי ביבמה מי מרדף אחר מי.  התיב רבי לעזר והכתיב (דברים כה) ועלתה יבמתו השערה.  כד שמעה רבי יוחנן אמר יפה לימדנו רבי לעזר.  וקרייה מעכבת.  אמר רבי שמואל בר רב יצחק הראוי לקרייה אין קרייה מעכבת ושאינו ראוי לקרייה קרייה מעכבת.  אמר ר' מנא אף על גב דרבי שמואל בר רב יצחק אמר אין קרייה מעכבת מודה שאם בא לאומרן שהוא אומר על הסדר.  ובלחוד דלא תימר מאן יבמי להקים.  לא אבה יבמי.  לא חפצתי לקחה.  אלא מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי.  לא חפצתי לקחתה.  תמן אמרין קרבת קדמנא ושלפת סיניה מעילוי ריגליה דימינא ורקת קדמנא רוק דמיתחזי על ארעא ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו.  אמר ר' אבהו מכיון שנראה הרוק שהוא יוצא מתוך פיה אפילו הפריחתו הרוח כשר.  רקה דם ר' בא בשם ר' יהודה ר' זריקן מטי בה.  רבי ירמיה בשם אבא בר אבא רבי זעירא מטי בה בשם שמואל אם יש בו צחצוחית של רוק כשר.  הגידמת במה חולצת.  בשיניה.  בני סימונייא אתון לגבי ר' אמרין ליה בעא תתן לן חד בר נש דריש דיין וחזן ספר מתניין ועבד לן כל צורכינן.  ויהב לון לוי בר סיסי.  עשו לו בימה גדולה והשיבוהו עליה.  אתון ושאלון ליה הגידמת במה היא חולצת.  ולא אגיבון.  רקה דם.  ולא אגיבון.  אמרין דילמה דלית הוא מרי אולפן.  נישאול ליה שאלון ליה דאגדה.  אתון ושאלון ליה מהו הדין דכתיב (דנייאל י) אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת אם אמת למה רשום ואם רשום למה אמת.  ולא אגיבון.  אתון לגבי דרבי אמרון ליה הדין פייסונא דפייסנתך.  אמר לון חייכון ב"נ דכוותי יהבית לכון.  שלח אייתיתיה ושאל ליה.  אמר ליה רקה דם מהו.  א"ל אם יש בו צחצוחית של רוק כשר.  הגידמת במה היא חולצת.  א"ל בשיניה.  א"ל מהו הדין דכתיב אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת.  אם אמת למה רשום ואם רשום למה אמת.  א"ל

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך