תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק יב

דף סח, ב פרק יב הלכה ד גמרא  אמר רבי יוחנן שאינן יכולין לומר.  (דברים כה) ואמר ואמרה.  וקרייה מעכבת.  אמר רבי שמואל בר ר' יצחק הראוי לקרייה אין קרייה מעכבת ושאינו ראוי לקרייה קרייה מעכבת.  תמן תנינן הכל חייבין בראייה חוץ מחרש שוטה וקטן.  חברייה בשם רבי לעזר (דברים לא) למען ישמעון ולמען ילמדון.  עד כדון במדבר ואינו שומע.  שומע ואינו מדבר.  רבי הילא בשם ר' לעזר למען ילמדון למען ילמידון.  א"ר יונה הדא אמרה לית כללין דר' כללין.  דתנינן תמן חרש המדבר ואינו שומע לא יתרום.  וסברנן מימר מדבר ואינו שומע חרש שומע ואינו מדבר חרש.  ותנינן חרש שנחלץ והחרשת שחלצה והחולצת לקטן חליצתה פסולה.  ואמר ר' יוחנן שאין יכולין לומר ואמר ואמרה ותנינן חרש שדיברו בו חכמים בכל מקום שאינו לא שומע ולא מדבר.  הדא מסייעא לרבי יונה דרבי יונה אמר לית כללין דרבי כללין.  ר' ישמעאל בי ר' יוסי בעא קומי רבי מה בין קטן מה בין קטנה אמר ליה (דברים כה) איש כתיב בפרשה.  ברם הכא (דברים כה) ונגשה יבמתו אליו מכל מקום.  רבי מנא אמר לה סתם ר' יצחק בריה דר' חייה מטי בה בשם ר' יונה דרבי מאיר היא דאמר אין חולצין ולא מייבמין את הקטנה שמא תימצא איילונית:

דף סח, ב פרק יב הלכה ה משנה  חלצה בשנים או בשלשה ונמצא אחד מהן קרוב או פסול חליצתה פסולה ר' שמעון ור' יוחנן הסנדלר מכשירין מעשה שחלצה בינו לבינה ולבית האסורין ובא מעשה לפני ר' עקיבה והכשיר:

דף סח, ב פרק יב הלכה ה גמרא  בבית האסורים היה מעשה.  ולבית האסורים בא המעשה.  רבי יוחנן הסנדלר עבד גרמיה רוכל יומא עבר קומי בית חבישה דר' עקיבה והוה מכריז ואמר מאן בעי מחטין מאן בעי צינורין.  חלצה בינו לבינה מהו.  אודיק ליה ר"ע מן כוותא.  אמר ליה אית לך כושין אית לך כשר:

דף סח, ב פרק יב הלכה ו משנה  מצות חליצה בא הוא ויבמתו לפני בית דין והן נותנין לו את עצה ההגון לו שנאמר (דברים כה) וקראו לו זקני עירו ודברו אליו והיא אומרת מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי והוא אומר לא חפצתי לקחתה

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך