תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק יא

דף סה, א פרק יא הלכה ז גמרא  סימן היה לו שבעל ופירש.  בן שמונה הרי הוא כאבן ואין מטלטלין אותו בשבת.  אבל אמו שוחה עליו ומיניקתו.  רבי יוסי בעי אילין תינוקות ספיקות מהו לחלל עליהן את השבת.  אמר ר' יוסי בי רבי בון ויאות מה נפשך בן תשעה הוא ימול.  בן שמונה נעשה כמחתך בשר שלא לצורך.  רבנן דקיסרין אמרי רבי יעקב בר דסיי שאל מי אמר שמותר לחתוך בשר שלא לצורך.  תני רבן שמעון בן גמליאל אמר כל המתקיים באדם שלשים יום אינו נפל (במדבר יח) ופדויו מבן חודש תפדה.  ובהמה שמונה ימים אין זה נפל (ויקרא כב) ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה לי"י.  תמן אמרי בשם שמואל הלכה כרבן שמעון בן גמליאל אמר רבי בא מה פליגין בשלא נולד לחדשיו אבל אם נולד לחדשיו אף רבן שמעון בן גמליאל מודה.  הכה את זה וחזר והכה את זה.  קילל את זה וחזר וקילל את זה פטור.  רבי חנניא בעי לית הדא פליגי על רבי יוחנן דאיתפלגון בשני ימים טובים של גליות.  רבי יוחנן אמר מקבלין התרייה על הספק.  רבי שמעון בן לקיש אמר אין מקבלין התרייה על הספק.  אמר רבי חנינא אמר רבי לית היא פליגא תמן איפשר לך לעמוד עליו.  ברם הכא אי איפשר לך לעמוד עליו.  הכה שניהן כאחת קילל שניהן כאחת חייב רבי יודה פוטר.  רבי יוחנן בעי מחלפה שיטתיה דרבי יודה דתנן תמן אכל מזה כזית ומזה כזית סופג שמונים.  רבי יודה אמר אינו סופג אלא ארבעים.  אמר רבי קרוספי אינה מוחלפת תמן עיקר לאוין ספק היה ברם הכא ודאי היה ונסתפק לו.  רבי יודה בעי מעתה נבילה שביטלה בשחוטה מאחר שודאי היה ונסתפק לו אכל ממנה יהא פטור.  אמרר בי יוסי מודה רבי יודה בשאר כל הספיקות שהוא <פטור> חייב.  ברם הכא קריי.  דרש רבי יודה (ויקרא כ) אביו וודאי לא הספק אמו וודאי לא הספק.  ועולה במשמרו של זה ושל זה

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך