תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק יא

דף סג, א פרק יא הלכה ב גמרא  לא היו ישראל נוהגין.  אמר ר' הילא בסמוך לו מאביו בסמוך לו מאמו.  מתיבין לר' מאיר והכתיב (בראשית כ) וגם אמנה אחותי בת אבי היא אך לא בת אמי.  אמר להן ר' מאיר משם ראייה לא ותהי לי לאשה.  מאי כדון אמר רבי יוסה כל ערוה שבית דין של ישראל ממיתין עליה בני נח מוזהרין עליה וכל ערוה שאין ב"ד ממיתין עליה אין בני נח מוזהרין עליה.  התיבון הרי אחותו הרי בית דין של ישראל ממיתין עליה ואין בני נח מוזהרין עליה.  רבי הילא בשם רבי שמעון בן לקיש (דברים יח) ובגלל התועבות האלה י"י אלהיך מוריש אותם מפניך.  מלמד שאין הקדוש ברוך הוא עונש אלא אם כן הזהיר.  רבי אידי אמר קומי ר' יוסי בשם רב חסדא עבד מותר באחותו.  אמר ליה שמעת אפילו מאם.  אמר ליה אין.  אמר ליה והתנינן וכן שפחה שנשתחררו בניה עמה לחליצה ולייבום.  רבי פינחס אמר קומי רבי יוסי בשם ר' יוסי עבד שבא על אמו חייב חטאת.  (ויקרא א) ואמרת אלהם לרבות עבדים.  או נאמר לחלבין אית אמרה.  מה מצינו בזיקת אם שעשה בה צד שנתגיירה כצד שלא נתגיירה.  אף שפחה נעשה בה צד שנשתחררה כצד שלא נשתחררה:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך