תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק יא

דף סב, ב פרק יא הלכה ב גמרא  (ויקרא כ) אביו ואמו קלל את שהוא חייב על אביו חייב על אמו.  ואת שאינו חייב על אביו אינו חייב על אמו.  מודה ר' עקיבה בשתוקי שהוא חייב על אמו אף על פי שאינו חייב על אביו.  רבי יעקב בר אחא ר' יסא בשם ר' יוחנן מה פליגין בגר שהיתה הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה אבל בגר שהיתה הורתו ולידתו בקדושה אף ר"י הגלילי מודה.  רבי יסא אזל לחמץ אתון ושאלון ליה אילין דבר עשתין גירין מהו שייבמו.  אמר לון כן אמר רבי יוחנן אסור.  הוון בעיין מימר באשה שיש לה בנים.  אבל באשה שאין לה בנים.  מה נפשך אשת אחיו ייבם.  ואם אינה אשת אחיו יהא כנושא אשה מן השוק.  אתא ר' יעקב בר אחא בשם רבי יצחק בן נחמן אפילו כן אסור.  שלא יהו אומרין מצות ייבום ראינו בגירים.  במה דברים אמורים בזמן שהכירה משנתגייר אבל אם לא הכירה משנתגייר כל עמא מודיי שהוא כנושא אשה מן השוק.  גר שנתגייר והיה נשוי אשה ובתה או אשה ואחותה כונס אחת ומוציא אחת.  במה דברים אמורים שלא הכיר אחת מהן משנתגייר אבל הכיר אחת מהן משנתגייר אותה שהכיר אשתו.  ואם הכיר את שתיהן כיון שהכיר הכיר.  גר אחותו בין מאב בין מאם יוציא דברי ר' מאיר.  ר' יודה אומר אחותו מאם יוציא מאב יקיים.  אחות אמו יוציא אחות אביו יקיים.  דברי ר"מ.  ר' יודה אומר אחות אמו מאמה יוציא אחות אמו מאביה יקיים.  שאר כל העריות כנס אין מוציאין מידו לא אמר אלא כנס הא בתחילה אסור.  גוי אחותו בין מאב בין מאם יוציא דברי רבי מאיר רבי יודה אומר אחותו מאם יוציא.  אחותו מאב יקיים.  אחות אמו יוציא אחות אביו יקיים דברי ר' מאיר.  ר' יודה אומר אחות אמו מאמה יוציא אחות אמו מאביה יקיים.  אמר ר' חנין פשט הוא לן על דברי רבי מאיר (בראשית ב) על כן יעזב איש את אביו ואת אמו.  בסמוך לו מאביו בסמוך לו מאמו.  ר' ביבי מעתה אחות אביו אסורה שהיא סמוכה לאביו.  אחות אמו תהא אסורה מפני שהיא סמוכה לאמו.  התיב ר"ש בריה דרבי אייבו.  והכתיב (שמות ו) ויקח עמרם את יוכבד דודתו לו לאשה.  מעתה אפי' כבני נח

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך