תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק יא

דף סא, א פרק יא הלכה א גמרא  והכתיב (דברים כג) לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו.  בא להודיעך שהיה מותר בה עד שלא נישאת לאביו.  והכתיב (ויקרא כ) ואיש אשר יקח את אשת אחיו נדה היא.  בא להודיעך שהיה מותר בה עד שלא נישאת לאחיו.  ותני כן על ידי ייבום.  והכתיב (ויקרא יח) ואשה אל אחותה לא תקח לצרור.  בא להודיעך שהיה מותר בה עד שלא נשא את אחותה.  ותני כן לאחר מיתת אחותה.  והכתיב (ויקרא כ) ואיש אשר יקח את אחותו בת אביו או בת אמו וראה את ערותה והיא תראה את ערותו חסד הוא.  אמר רבי אבין שלא תאמר קין נשא את אחותו הבל נשא את אחותו חסד הוא.  חסד עשיתי עם הראשונים שייבנה העולם מהן.  (תהילים פט) אמרתי עולם חסד יבנה.  והכתיב (ויקרא כא) אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא יקח.  בא להודיעך שאם קידשה שתופסין בה קידושין.  רבי חונה שמע כולהין מן הדין קרייא (ויקרא יח) ערות אשה ובתה לא תגלה וגו'.  זמה זמה לגזירה שוה מה למטן שלשה דורות.  אף למעלן שלשה דורות.  מה למטה בלא תעשה.  אף למעלן בלא תעשה.  מה למעלן דרך נישואין.  אף למטה דרך נישואין.  מה למעלן בשריפה אף למטן בשריפה.  מה למטן עשה בת זכר כבת נקיבה אף למעלן נעשה אום זכר אום נקיבה וכדרבי מאיר דר' מאיר אומר גזירה שוה במקום שבאת.  דור שלישי <שלמטן> שלמעלן מניין שהוא בלא תעשה.  וכרבנן דאינון אמרין גזירה שוה כאמור בה דור שלישי שהיא שלמעלן מניין שהיא בשריפה בין כרבי מאיר בין כרבנן דור שלישי שלמעלן

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך