תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק י

דף נז, א פרק י הלכה ה גמרא  מה את מקיים לה בעד אחד או בשני עדים.  אין תקיימינה בעד אחד נמצאת אומר עד אחד מתירה ליבם.  אין תקיימינה בשני עדים הוה פליגא על רב דאמר רב נחמן בשם רבי יעקב בשם רב נישאת על פי שנים אפילו דהוא אתי אמר לה לית תני.  ומניין שאין קידושין תופסין באשת איש רבי אימי בשם רבי ינאי (דברים כד) ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר כשתצא מביתו יהא לה הויה אצל אחר.  ומניין שאין קידושין תופסין בכל העריות.  רבי תנחומא בשם רב הונא ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר.  ומה תלמוד לומר אחר.  פרט לפרשת עריות:

דף נז, א פרק י הלכה ו משנה  מי שהלכה אשתו למדינת הים באו ואמרה לו מתה אשתך ונשא את אחותה ואחר כך באת אשתו מותרת לחזור לו הוא מותר בקרובות שנייה והשנייה מותרת בקרוביו ואם מתה הראשונה מותר בשנייה אמרו לו מתה אשתך ונשא את אחותה ואחר כך אמרו לו קיימת היתה ומתה הוולד הראשון ממזר והאחרון אינו ממזר רבי יוסי אומר כל שהוא פוסל על ידי אחרים פוסל על ידי עצמו וכל שאינו פוסל על ידי אחרים אינו פוסל על ידי עצמו אמרו לו מתה אשתך ונשא את אחותה מאביה מתה ונשא את אחותה מאמה מתה ונשא את אחותה מאביה מתה ונשא את אחותה מאמה מותר בראשונה ובשלישית וחמישית ופוטרות צרותיהן ואסור בשניה וברביעי' ואין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה ואם בא על השנייה לאחר מיתת הראשונה מותר בשנייה וברביעית ופוטרות צרותיהן ואסור בשלישית ובחמישית ואין אחת מהן פוטרת צרתה:

דף נז, א פרק י הלכה ו גמרא  כתיב (במדבר ה) ושכב איש אותה.  שכיבתה אוסרתה.  ואין שכיב' אחרת אוסרתה.  ואמר אף הכא (במדבר ה) תחת אישך פרט לאונסין.  אמר רבי מתנייה גזרו על דבר שהוא מצוי.  ולא גזרו על דבר שאינו מצוי.  דרך האיש לצאת למדינת הים.  אין דרכה של אשה לצאת למדינת הים.  תני אמר רבי יודה מודין בית שמאי ובית הלל בבא על חמותו שפסל את אשתו.  ועל מה נחלקו בבא על אחות אשתו שב"ש אומרים פסל.  ובית הלל אמרו לא פסל.  חברייא בשם רבי יוחנן טעמא דרבי יודה (ויקרא כ) באש ישרפו אותו ואתהן.  מה אנן קיימין אם לענין שריפה אין נשרפת אלא אחת אלא אם אינו עניין לשריפה תניהו ענין לאיסור.  עד כדון כרבי עקיבה.  כרבי ישמעאל.  תני ר' ישמעאל באש ישרפו

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך