תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק ט

דף נב, ב פרק ט הלכה ה משנה  במעשר בת לוי מאורסת לכהן מעוברת מכהן שומרת יבם לכהן וכן בת כהן ללוי לא יאכלו לא בתרומה ולא במעשר:

דף נב, ב פרק ט הלכה ה גמרא  בת ישראל מאורסת לכהן.  (במדבר יח) כל טהור בביתך יאכלנו.  ולית היא גו בייתה.  מכהן (ויקרא כב) ליליד בית אין כאן יליד בית.  לשומרת יבם לכהן כל טהור בביתך יאכלנו.  ולית היא גו בייתה.  וכן בת כהן לישראל.  (ויקרא כב) ובת כהן כי תהיה לאיש זר.  מעוברת מישראל שומרת יבם לישראל.  (ויקרא כב) ושבה אל בית אביה.  פרט לשומרת יבם.  (ויקרא כב) כנעוריה.  פרט למעוברת בת ישראל מאורסת ללוי.  (במדבר יח) אתם וביתכם ולית היא גו בייתה.  מעוברת מלוי יליד בית ואין כאן יליד בית.  אמר רבי יוסי כלום כתיב יליד בית אלא בכהן כמה דתימר תמן הילוד מאכיל ושאינו ילוד אינו מאכיל.  הכא נמי הילוד מאכיל ושאינו ילוד אינו מאכיל.  שומרת יבם ללוי אתם וביתכם.  ולאו היא גו בייתה.  וכן בת לוי ובת כהן כי תהיה לאיש זר.  ולא בת כהן כתיב.  אמר רבי יוסי בת אחת בת כהן ואחת בת לוי.  בת כהן שנישאת לישראל חוזרת ואוכלת.  בת ישראל שנישאת לכהן חוזרת ואינה אוכלת מעוברת מישראל שומרת יבם לישראל ושבה אל בית אביה פרט לשומרת יבם.  כנעוריה פרט למעוברת בת לוי מאורסת לכהן.  כל טהור בביתך יאכלנו.  ולית היא גו בייתה.  מעוברת מכהן יליד בית ואין כאן יליד בית שומרת יבם לכהן.  כל טהור בביתך יאכלנו ולית הוא גו בייתא.  וכן בת כהן ללוי לא יאכלו לא בתרומה ולא במעשר.  ניחא בתרומה לא תאכל.  במעשר מה נפשך כהנת היא תאכל.  לוייה היא תאכל.  רבי הילא בשם רבי יוחנן כמאן דאמר אין נותנין מעשר לכהונה.  הוי הוא דאמר נותנין מעשר לכהונה:

דף נב, ב פרק ט הלכה ו משנה  בת ישראל שנישאת לכהן תאכל בתרומה מת ולה ממנו בן תאכל בתרומה נישאת ללוי תאכל במעשר מת ולה ממנו בן תאכל במעשר נישאת לישראל לא תאכל לא בתרומה ולא במעשר:

דף נב, ב פרק ט הלכה ז משנה  מת בנה מישראל תאכל במעשר מלוי תאכל בתרומה מת בנה מכהן לא תאכל לא בתרומה ולא במעשר:

דף נב, ב פרק ט הלכה ח משנה  בת כהן שנישאת לישראל לא תאכל בתרומה מה ולה ממנו בן לא תאכל בתרומה נישאת ללוי תאכל במעשר מת ולה ממנו בן תאכל במעשר נישאת לכהן תאכל בתרומה מת ולה ממנו בן תאכל בתרומה מת בנה מכהן לא תאכל בתרומה מלוי לא תאכל במעשר מת בנה מישראל חוזרת לבית אביה על זו נאמר ושבה אל בית אביה כנעוריה:

דף נב, ב פרק ט הלכה ח גמרא  רבי ליונטי בעא קומי ר' יונה ניחא בת כהן שנישאת לישראל חוזרת ואוכלת.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך