תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק ח

דף נ, ב פרק ח הלכה ו גמרא  כך אם יזכו יחזירו להן.  תלמוד לומר (ויקרא ז) ואתן אותם לאהרן ולבניו לחק עולם.  מה מתנה אינה חוזרת אף אילו אינן חוזרין ר' יעקב בר אחא אמר שמעתתא על בת ישראל שנישאת לכהן.  רבי יוחנן אמר אוכלת בתרומה ואינה אוכלת בחזה ושוק.  רבי שמעון בן לקיש אמר כמה קולי חומרין בדבר.  ר' יוסי בי רבי חנינה בעא קומי רבי שמעון בן לקיש מהו כמה קולי חומרין בדבר.  א"ל פתח חיכך וקבל.  אמר רבי מנא מגחיך הוה עימיה.  אמר ר' אבין מילה הוה אמר ליה.  מה אם תרומה שאינה ראויה לישראל בכל מקום הרי היא אוכלת.  חזה ושוק שהן ראויין לישראל בכל מקום אינו דין שתאכל.  ראויין היו לישראל וכשנתחייבו ניטלו מהן וניתנו לכהנים.  יכול כשם שנתחייבו וניטלו מהן וניתנו לכהנים כך אם יזכו יחזרו להם ת"ל ואתן אותם לאהרן הכהן ולבניו לחק עולם מה מתנה אינה חוזרת אף אילו אינן חוזרין.  ואין חלוקין על דברי רבי יודה.  מן דאמר רבי יוסי בשם רבי הילא מייבמין את אשתו הדא אמרה <אין> חלוקין על דברי ר' יודה.  קידש אינן חוששין לקידושיו.  נתקדש חוששין לקידושיו נבעל נפסל מן התרומה כנשים <וקשיא> ר' ניחא ברבי סבא ר' יונה בשם רב המנונה אפי' מין במינו כל שהוא.  וקשיא אם זכר הוא אין זכר פוסל זכר.  אם נקיבה היא אין נקיבה פוסלת נקיבה.  צד זכרותו של זה פוסלת צד נקיבתו של זה.  מאכיל את נשיו ואינו מאכיל את עבדיו.  מאכיל את נשיו מכח זכרותו.  ואינו מאכיל את עבדיו.  מכח זה וזה.  נתחלל צד נקיבה שבו.  ר' יעקב בר זבדי בשם ר' אבהו בשם ר' יוחנן ובלבד ממקום זכרות.  ר' סימון בשם ריב"ל אפילו ממקום נקיבה.  רבי יעקב בר זבדי בשם רבי אבהו חזר בה ריב"ל מן הדין קרייא (ויקרא יח) ואת זכר לא תשכב משכבי אשה.  את שיש לו שני משכבות באשה ואי זה זה זה אנדרוגינס.  א"ר ביקשתי ולא מצאתי דברי בן שמוע באנדרוגינס וחברה עליו חבורה ולמה משום שלא לגרוע בו.  או משום שאינו כדיי.  מה נפק מן ביניהון היה דרכו לגלע.  אין תימר משום שלא לגלע בו הרי גילועו בידו.  הוי לית טעמא דלא משום שאינו כדיי מה היה לו לגלע בו.  יורש מעיד.  מנחתו קריבה בכלל מזמנין עליו כזכר:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך