תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק ח

דף מט, ב פרק ח הלכה ג גמרא  מעתה אפילו מיד בלד מעשירי ולמעלן.  שאלו את רבי אליעזר דור אחד עשר שבממזר מהו.  אמר להן הביאו לי דור שלישי ואני מטהרו.  ומה טעמא דרבי אליעזר דלא הוה אתייא דרבי ליעזר כר' חנינה דאמר רבי חנינה אחת לששים ולשבעים שנה הקדוש ברוך הוא מביא דבר בעולם ומכלה ממזיריהן ונוטל את הכשירין עמהן שלא לפרסם את חטאיהן.  ואייתינה כיי דמר רבי לוי בשם רבי שמעון בן לקיש (ויקרא ו) במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת לפני ה'.  שלא לפרסם את החטאים.  ומה טעם (ישעיהו לא) וגם הוא חכם ויבא רע.  לא מסתברא דלא אלא זהו ויבא טוב אלא ללמדך שאפי' רעה שמביא הקדוש ברוך הוא בעולם בחכמה הוא מביאה.  (ישעיהו לא) ואת דברו לא הסיר.  כל כך למה וקם על בית מריעים ועל עזרת פועלי און <ואתייא כההיא דמר ר' לוי בשם ר' שמעון בן לקיש במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת לפני ה' שלא לפרסם את החטאים> רב הונא אמר אין ממזר חי יותר משלשים יום.  ר' זעירה כד סלק להכא שמע קלין קריין ממזירא וממזרתה.  אמר לון מהו כן.  הא אזילא ההיא דר"ה דרב הונא אמר אין ממזר חי יותר מל' יום.  אמר ליה רבי יעקב בר אחא עמך היית כד אמר רבי בא רב הונא בשם רב אין ממזר חי יותר משלשים יום.  אימתי בזמן שאינו מפורסם.  האם הא היה מפורסם חי הוא.  רבי יסא בשם ר' יוחנן אף לעתיד לבוא אין הקדוש ברוך הוא נזקק אלא לשבטו של לוי מאי טעמא (מלאכי ג) וישב מצטרף ומטהר כסף וטהר את בני לוי וזקק אותם כו'.  אמר ר' זעורה כאדם שהוא שותה בכוס נקי.  אמר רב הושעיה בגין דאנן לויים נפסיד.  אמר רבי חנינה בריה דרבי אבהו אף לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עושה עמהן צדקה ומה טעמא (מלאכי ג) והיו לה' מגישי מנחה בצדקה.  אמר ר' יוחנן כל משפחה שנשתקע בה פסול אין מדקדקין אחריה.  אמר ר' שמעון בן לקיש מתניתא אמרה כן משפחת בית צריפה היתה בעבר הירדון ריחקה בן ציון בזרוע ועוד אחרת היתה שם וקרבה בן ציון בזרוע אף על פי כן לא ביקשו חכמים לפרסמן.  אבל חכמים מוסרין אותן לבניהן ותלמידיהן פעמים בשבוע.  אמר רבי יוחנן העבודה שאיני מכירין ונשתקעו בהן גדולי הדור.  אמר רבי יהושע בן לוי חמשת אלפים עבדים היו לו לפשחור בן אמר הכהן וכולן נשתקעו בכהונה גדולה.  הן הן עזי פנים שבכהונה.  אמר רבי לעזר עיקר טירונייא שבהן (הושע ד) ועמך כמריבי כהן.  אמר רבי אבהו שלש עשרה עיירות נשתקעו בכותיים בימי השמד אמרין הדא עירו דמושהן מיניהון:

דף מט, ב פרק ח הלכה ד משנה  א"ר יהושע שמעתי שהסריס חולץ וחולצין את אשתו והסריס לא חולץ ולא חולצין את אשתו ואין לי לפרש אמר ר' עקיבה אני אפרש סריס אדם חולץ וחולצין את אשתו שהיתה לו שעת הכושר

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך