תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק ח

דף מח, א פרק ח הלכה ב גמרא  מתיבין דרבי יודה והכתיב (דברים כג) לא יבא פצוע דכא בקהל ה'.  פסול גוף אינון.  והכתיב (דברים כג) בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבא להם בקהל ה'.  בעשה אינון.  דרבנין אמרין שלשה קהילות אינון.  קהל כהנים קהל לווים קהל ישראלים.  לא יבא.  לא יבא לא יבא.  דלמה רבי יהושעיה רובה ורבי יודה נשייא הוון יתיבין רהט ר' יוחנן ולחש ליה באודנא דרבי הושעיה רובה פצוע דכא כהן מהו שישא בת גרים.  אמר ליה מה אמר לך.  אמר ליה מילה דנגר בה נגרין לא מפריק ליה.  לא אמר לי גיורת שהיא כזונה אצלו.  ולא בת ישראל שהיא כחללה.  לא אמר לי אלא בת גרים.  ובת גרים לא כישראל היא.  פתר לה כרבי יודה דר' יודה אומר בת גר זכר כבת חלל זכר.  כהן שבא על גרושה והוליד בת ובת בת מהו.  רבי חיננא ורבי מנא חד אמר כשירה וחד אמר פסולה.  מתיב מאן דאמר כשירה למאן דאמר פסולה.  בת חלל זכר אינה חללה מכהונה.  אינה מישראל מה את פוסלת.  ר' יעקב בר אידי בשם ר' יהושע בן לוי מעשה במשפחה אחת ברודוס שהיו קורין עליה ערער ושלח רבי את רבי רומנות לבודקה ובדק ומצא שנתגיירה זקינתה פחות מבת שלש שנים ויום אחד והכשירה לכהונה.  רב הושעיה אמר כרבי שמעון הכשירה.  אמר רבי זעירה דברי הכל הוא.  הכא דאמר ר' זעירא בשם רב אדא בר אחווא.  רבי יודן מטי בה בשם רב.  רבי אבהו בשם רבי יוחנן ולד בוגרת כשר שהיא בלא תעשה שהוא בא מכח עשה.  (ויקרא כא) והוא אשה בבתוליה יקח ולא בוגרת.  כל לא תעשה שהוא בא מכח עשה עשה הוא.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך