תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק ח

דף מז, ב פרק ח הלכה ב גמרא  כדי שיתכלו ממזרין מן העולם.  ודכוותה עמוני לא ישא עמונית.  אמר רבי יוסי בי ר' בון על דרבנין נצרכה.  דאין יסבור רבי יודה גרין פסולין קהל ה' אינון.  לישא עמונית אינו יכול שהוא קהל ה' אצלה.  לישא מצרית אינו יכול שהוא קהל ה' אצלה.  אמר רבי מתניה משחררין לו שפחה.  ודכוותה מצרי לא ישא מצרית.  נישמעינה מן הדא תני רבי אבהו קומי רבי יוחנן אמר ר' יודה בנימן גר מצרי היה מתלמידיו של רבי עקיבה אמר אני גר מצרי נשוי לגיורת מצרית.  בני בן גר מצרי ואני משיאו לגיורת מצרית נמצא בן בני כשר לבוא בקהל.  אמר לו רבי עקיבה לא בני אלא אף אתה השיאו לבת גיורת מצרית כדי שיהו שלשה דורות מיכן ושלשה דורות מיכן.  רב יהודה בשם רב הלכה כרבי לעזר דברי חכמים.  רבי ירמיה בשם רבי שמואל בר רב יצחק כתיב לא יבא ממזר בקהל ה'.  בקהל ברור אינו בא.  בא הוא בקהל ספק.  תמן תנינן ספק בן תשעה לראשון.  בן שבעה לאחרון יוציא והוולד כשר וחייבין אשם תלוי.  תני הראשון כשר להיות כהן גדול.  והשני ממזר בספק.  רבי אליעזר בן יעקב אומר אין ממזר בספק מודה ר' אליעזר בן יעקב בספק כותים ובספק חללים כההיא דתנינן תמן עשרה יוחסין עלו מבבל.  על דעתיה דרבי ליעזר בן יעקב שמונה.  על דעתיה דרבן גמליאל ורבי ליעזר תשעה.  על דעתין דרבנן עשרה.  אמר רבי חיננה מתניתא דלא כרבי יודה.  דרבי יודה אמר ארבעה קהילות אינון קהל.  קהל כהנים.  קהל לווים.  קהל ישראלים.  קהל גרים.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך