תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק ח

דף מד, א פרק ח הלכה א גמרא  למוהלן אפילו מלן לא יאכלו בתרומה.  רבי יוסי בשם ר' יוחנן שמעון בר בא בשם ר' יוחנן הלוקח עבדים מן הגוי ע"מ למוהלן וחזרו בהן מגלגל עמהן שנים עשר חדש אם קיבלו עליהן הרי זה יפה ואם לאו מותר למוכרן לגוי.  ר' יצחק בר נחמן בשם רבי יהושע בן לוי.  מעשה באחד שלקח עיר אחד של עבדים ערלים מן הגוי ע"מ למוהלן וחזרו בהן.  אתא שאל לרבנין אמר ליה גלגל עמהן שנים עשר חדש.  אם קיבלו עליהן הרי יפה ואם לאו הכל כמנהג המדינה.  ואמר רבי יצחק בר נחמן רבי יהושע בן לוי היה בלדוקיא והוה תמן ר' יודן נשייא בעא מיקרוץ.  אמר ליה המתן ואנו מטבילין את הגיורת הזו למהר.  רבי זירא שאל לר' יצחק בר נחמן למה.  מפני כבוד הזקן.  או משום שאין מטבילין את הגיורת בלילה.  אמר ליה משום שאין מטבילים את הגיורת בלילה.  אתא עובדא קומי דרבי יוסי מהו להטביל את הגרים בלילה ולא הורו.  עבד תושב לעולם.  גר ותושב הרי הוא כגוי לכל דבר.  ר' שמואל בר חייה בר יהודה בשם רבי חנינה גר ותושב מגלגלין עמהן שנים עשר חדש אם חזר בו הרי יפה ואם לאו הרי הוא כגוי לכל דבר.  רבי שמואל בר חייה בר יהודה רבי חנינה בשם רבי גר תושב צריך לקבל עליו על מנת שיהא אוכל נבילות.  אמר רבי הילא יאמרו הדברים ככתבן.  מה יאמרו הדברים ככתבן אמר ר' יוסי בר חנינה (דברים יד) לא תאכלו כל נבילה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה.  אית תניי תני גר תושב אין מקבלין אותו עד שיקבל את כל המצות שכתוב בתורה.  אית תניי תני גר תושב אין מקבלין אותו עד שיכפור בע"ז שלו.  רבי בא בשם ר' חייה בר אשי גר תושב אין מקבלין אותו

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך