תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק ח

דף מג, ב פרק ח הלכה א גמרא  (ויקרא כב) איש איש לרבות את הערל.  או איש איש לרבות את האונן.  אמר רבי יוסי בן חנינה כתיב (ויקרא כב) כל זר לא יאכל קודש.  משום זרות אסרתי לך ולא אסרתי לך משום אנינה.  ר' טיופה סמוקא בעי קומי רבי יוסי או נאמר זרות אסרתי ולא אסרתי משום ערלה ומשום אנינה.  א"ל מאחר שכתוב א' מרבה וא' ממעיט מרבה אני את הערל שהוא מחוסר מעשה מגופו.  ומוציא את האונן שאינו מחוסר מעשה מגופו.  עד כדון כרבי עקיבה.  כרבי ישמעאל.  תני ר' ישמעאל נאמר (שמות יב) תושב ושכיר בפסח.  ונאמר (ויקרא כב) תושב ושכיר בתרומה.  מה תושב ושכיר האמורים בפסח פסל בו את הערל.  אף תושב ושכיר האמור בתרומה פסל בו את הערל.  רבי חגיי בעא אי מה תושב ושכיר האמור בפסח פסל בו את האונן.  אף תושב ושכיר האמור בתרומה נפסול בו את האונן.  א"ר הילא לא למדו <תחת תחת> תושב תושב אלא דברים האמורים בפרשה.  טומטום ואנדרוגינס ממקום אחר באו.  אונן ממעשר שני בא ר' אבון בעי ותהא תרומה אסורה לאונן מקל וחומר.  ומה אם המעשר שהוא מותר לזרים הרי הוא אסור לאונן.  תרומה שהיא אסורה לזרים אינו דין שתהא אסורה לאונן.  לא אם אמרת במעשר שהוא טעון מחיצה.  תאמר בתרומה שאינה טעונה מחיצה.  הא לפי שיש בזה מה שאין בזה.  ובזה מה שאין בזה לא צרכו ללמד זה מזה.  קדשים מהו שיהו אסורים בערל.  ללמד מן הפסח אין את יכול שאין בו שבירת העצם.  ולא מן התרומה שהוא למד מן הלמד.  הוי סופך לומר ממנו וממנו מה ממנו שנאמר בפסח פוסל בו את הערל.  אף (ויקרא ז) ממנו שנאמר בקדשים פוסל בו את הערל.  קדשים מהו שיהו אסורין לאונן.  ממנו ממנו.  מה (דברים כו) ממנו שנאמר במעשר פוסל בו את האונן.  אף ממנו שנאמר בפסח פוסל בו את האונן.  ומופנה הוא.  והלא דרושה היא.  כהדא דתני תושב זה קנוי קניין עולם.  שכיר זה קנוי קניין שנים.  יאמר תושב מה תלמוד לומר שכיר.  הקנוי קניין עולם אינו אוכל.  והקנוי קנין שנים אוכל.  אילו כן הייתי אומר תושב זה הקנויי קניין שנים.  וכשהוא אומר שכיר בא השכיר ללמד על התושב שהוא קניין עולם.  א"ר מתיה מכיון דכתיב (שמות יב) וכל ערל לא יאכל בו כמי שהוא מופנה מצד אחד.  על דעתיה דר"ע לאי זה דבר נאמר תושב ושכיר בתרומה.  כההיא דאמר רבי הילא בשם רבי יסא הלוקח עבדים ערלים מן הגוי על מנת למוהלן.  רבי יסא בשם רבי יוחנן שמעון בר בא בשם ר' יוחנן הלוקח עבדים ערלים מן הגוי על מנת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך